‘คลองลัดโพธิ์’

Daily News Thailand - - การเมือง -

ถ้ำ “ร่วมสำ�นึกในพระมหำก­รุณำธิคุณ5 ธันวำคม” ณ บริเวณสะพำนภูมิพล เหตุผลที่รัฐบำลเลือกวันที่ 5 ธันวำคม เนื่องจำกเป็นวันคล้ำยวันพระบรมรำช­สมภพ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงแก้ปัญหำควำม เดือดร้อนด้ำนกำรคมนำค­ม จนเกิดโครงกำรพร­ะรำชดำ�ริในกำร บรรเทำปัญหำอุทกภัย คือ โครงกำรก่อสร้ำงคลองลัดโพธิ์

ทำ�บุญมหำสังฆทำนแด่พระสงฆ์ 999 รูป เพื่อถวำยเป็นพระ รำชกุศล สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญำติกำรำม ประธำนในพิธีสงฆ์

“ใกล้รุ่ง” เพลงสรรเสริญ พระบำรมี กิจกรรมเขียนโปสกำร์ด กล่ำวคำ�ปฏิญำณในกำร กระทำ�ควำมดี เป็นคนพระประแ­ดง จังหวัด สมุทรปรำกำร ที่ผ่ำนมำรับรู้ในพระมหำกรุณำธิคุณ ของในหลวงรัชกำลที่ 9 ตลอดมำ บรรยำยกันทั้งชีวิต ก็ไม่มีวันจบสิ้น “สะพำนภูมิพล” “โครงกำรก่อสร้ำงคลองลัดโพธิ์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.