สะพานภูมิพล เบีคนยเรืดอกันนแสแน่นน

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

“หมาก-ปริญ” โผล่ พบพนักงานสอบสวน­ให้ ปากคำาพยาน­คดีกระทืบ นักศึกษา

ส่อยาว คดีสาวกรม ส่งเสริมการเกษตรช­ลบุรี พูดระเบิดบนเครื่องบิน กลางสนามบินหาดใหญ่ สงขลา

“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย วรางกูร” เสด็จพระราชดำา­เนินในการพระร­าชพิธีทรงบำาเพ็ญ พระราชกุศลทักษิณานุปทาน พร้อมทรงพระกรุณาโปรด เกล้าฯพระราชทา­นพัดยศแด่สมเด็จพระราชาคณ­ะ 159 รูป เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรร­ษา

...ประชาชน จำานวนมากร่วมกันจุดเทียน สว่างไสวไปทั่วบริเวณท้องสนาม หลวง กรุงเทพมหานคร เนื่องใน วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรร­ษา ของพระบาทส­มเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่วน ใหญ่ถือพระบรมฉาย­าลักษณ์ และชูธนบัตรไว้เหนือศีรษะ เพื่อ แสดงออกถึงความจงรักภักดี

...ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม ร่วมสำานึกในพระมหาก­รุณาธิคุณ 5 ธันวาคม 2559 ที่สะพานภูมิพล 1 อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พร้อมร้องเพลงสรรเ­สริญพระบารมี ก่อนกล่าวคำาปฏิญาณทำาความ­ดีเพื่อพ่อ และถวายมหา­สังฆทานพระสง­ฆ์ 999 รูป เป็นพระราชกุศล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.