ความรู้ที่ควรถ่ายทอด

Daily News Thailand - - การเมือง -

ประมวลกฎหม­ายอาญา มาตรา 64 วางหลักว่า

บุคคลจะแก้ตัวว่าไม่รู้กฎหมายเพื่อให้พ้นจากความรับผิดในทาง อาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและ­พฤติการณ์ผู้กระท �า ผิดอาจไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติว่าการกระท �านั้นเป็นความผิด ศาล อาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานและถ้าศาลเชื่อว่าผู้กระท�า ไม่รู้ว่ากฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น จะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมาย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.