ร่เป็วนมเจ้บำ��เพ็ภ�ญพ ‘พระกุศล’

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทาน อาหาร ขนม ของว่าง นำ้าดื่ม แก่พสกนิกรที่ เดินทางมาสักการะพระ บรมศพ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.