ครบ1ปีสปท.ผลักดันก.ม.แล้ว183ฉบับ

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่รัฐสภา ร.อ.ทิน พันธุ์ นาคาตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการ ปฏิรูปประเทศ (สปท.) พร้อมด้วยประธาน กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน แถลงสรุปผลการด�าเนินงานสปท.ครบ รอบ 1 ปี โดยร.อ.ทินพันธุ์กล่าวว่า 1 ปีที่ผ่าน มา สปท.มุ่งมั่นทุ่มเททางานหนัก� จนผลิต แผนและข้อเสนอปฏิรูปประเทศ น �าส่งไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ครอบคลุม 12 ด้านการ ปฏิรูป จา�นวน 108 เรื่อง ทั้งนี้สปท.ผลักดัน กฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ แล้ว 183 ฉบับ และกา�ลังเร่งผลักดันกฎหมาย อีก 104 ฉบับ ซึ่งกฎหมายที่ออกมาแล้ว คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการทุจริต กฎหมายที่ ไทยมีพันธกรณีกับต่างประเทศ การปฏิรูปที่ เกี่ยวกับกระบวนการ­ยุติธรรม ความเป็นธรรม และลดความเ­หลื่อมลาในสังคม้� ตลอดจน กฎหมายใหม่ ๆ ตามนโยบายรัฐบาลรวมทั้ง คา�สั่ง คสช.

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธาน กรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้าน การเมือง สปท.กล่าวว่า สปท.การเมืองจัด ทาแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมือง� 6 เรื่อง ได้แก่ การปฏิรูปให้เกิดการเลือกตั้งที่สุจริต การปฏิรูปพรรคการเมือง การปฏิรูปผู้ด�ารง ตา�แหน่งทางการเมืองที่ดี การปฏิรูปการควบคุม และตรวจสอบ­การใช้อา�นาจรัฐ การเสริมสร้าง วัฒนธรรมการเ­มืองในระบอบป­ระชาธิปไตย แนวทางการส­ร้างความปรอง­ดองเพื่อไม่ให้เกิด ความขัดแย้งในอนาคต

นายจุมพลสุขมั่นเลขานุการกรรมาธิการ ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแล­ะ ’เสริมสร้างพัฒนา โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา ครูต้น “การสอนเสริมวิชาศิลปะ” กระบวนการยุติธรรม กล่าวว่า ผลงานส �าคัญ ของสปท.ด้านกฎหมายคือ การผลักดันจัดตั้ง ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ จน สามารถเปิดท �าการเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ วันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา รวมถึงการผลักดันร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองติดตามทรัพย์สินของแผ่นดิน คืนจากการทุจริตพ.ศ. ..ที่ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณ­ะกรรมการกฤ­ษฎีกา.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.