ในงาน

Daily News Thailand - - เกษตร -

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อ ประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ช ดำ�ริ(สำ�นกัง�น กปร.) ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และกรมพัฒน�ทดิี่น จัดนิทรรศก�รภ�ยใต้ ชื่อ “ล้นเกล้�ช�วไทย สถิต ในดวงใจนิรันดร์” ในง�น “พรรณไม้ง�มอร่�มสวนหลวง ร. ๙” ครั้งที่ 29 ระหว่�งวันที่ 1 ถึงวันที่ 10 ธันว�คม 2559 ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมห�นคร โดยมีพิธี เปิดในวันเส�รที่์ 3 ธันว�คม 2559 ที่ผ่�นม� ณ หอรัชมงคล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.