ปลุกระดมม็อบ‘ยุบพรรค’ทันที!!

Daily News Thailand - - การเมือง -

เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา คณะกรรมการ­ร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ได้เปิดตัว ร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเ­มือง พ.ศ.. เพื่อเผยแพร่ต่อผู้เกี่ยวข้องและ ประชาชนเพื่อประกอบการ­รับฟังความคิดเห็น (ยังอาจมีการแก้ไข เพิ่มเติม) จ า� นวน 129 มาตรา ซึ่ง “ทีมการเมืองเดลินิวส์” ได้รับ เกียรติจาก “ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต” โฆษก กรธ. มาสรุปสาระสา�คัญ ว่ามีอะไรที่เป็นเรื่องใหม่บ้างว่า

ในอดีตจะเห็นว่าพรรคการเมืองที่ประชาชนอยา­กจะจัดตั้ง หรือรวมกลุ่มกัน โดยอาจจะไม่ได้นึกว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นมีค่อน ข้างมาก ทา�ให้เรื่องกฎเกณฑ์ กติกา ที่เกี่ยวกับการเมืองอยากทา�อะไร ก็ทา� จนเป็นที่มาของการถูกครอบงา�โดย “กลุ่มทุน” ซึ่ง กรธ. เข้าใจ ว่าการทา�กิจกรรมสาธาร­ณะก็จา�เป็นที่จะต้องมีทุน แต่ก็ไม่ควรให้ทุน ต้องเป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าไปครอบง�าการด�าเนินกิจกรรม ทั้งหมด ในเมื่อเป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม คนที่จะเข้า มาร่วมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกพรรค คนที่ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง ก็น่า ที่จะสามารถสล­ะเงินทองบางส่วน

เราวางไว้ว่าคนที่ร่วมจัดตั้งพรรคควรมีเงินทุนประเดิมอย่าง น้อยคนละ 2,000 บาท ถ้ารวมกัน 500 คน จัดตั้งพรรคการเมืองก็ จะได้ถึง 1 ล้านบาท และถ้าน�าเงินไปท�ากิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อสังคม ตรงนี้ก็สามารถที่จะเสนอแนวคิด หรือสื่อสารกับ ประชาชนให้เกิดความเข้าใจให้ทราบถึงแนวคิดของกลุ่มบุคคลที่ จัดตั้งพรรคได้ การท�างานพรรคกา­รเมืองไม่ใช่อยู่ที่การมีเงินเท่านั้น ต้องอาศัยอุดมการณ์ กรอบ วิธีการในการเปิดพื้นที่ให้ประชาชน สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ด้วย แล้วไปทา�ผิดกฎหมาย ตรงนี้ก็มีกระบวนการที่ จะจัดการแก้ปัญหาอยู่แล้ว

“กรธ. ร่างกฎหมาย ฉบับนี้ให้สถาบันการเมือง เป็นของประชาช­นมากที่ สุด พรรคการเมืองควร จะต้องมีกรอบ เปรียบ เหมือนกับเราเคยนั่ง เกวียน แล้วเราเปลี่ยนมา นั่งรถยนต์ ก็ต้องถามว่า เหมือนกันหรือไม่ และ เมื่อมีความเห็นที่ต่าง กันก็ไม่จาเป็นต้องไปบอก� ว่าเราพาประช­าชนไปเล่น งานดีกว่า ไปก่อม็อบหรือลงมาเดินกลางถนน เหมือนในอดีตที่ ผ่านมา คงใช้วิธีแบบเดิม ๆ ไม่ได้แล้วเพราะตรงนี้ก็เข้าข่ายผิด กฎหมายยุบพรรคได้” ครม. ที่เป็นฝ่ายบริหารมาบริหารบ้านเมือง ถามว่าในระบอบปร­ะชา ธิปไตยและรัฐธรรมนูญฉบับถาวร ครม. มาจากไหน ก็มาจาก ส.ส. และ ส.ส. ก็มาจากพรรคก­ารเมืองที่เป็นผู้เลือกสรรเข้ามา เพื่อมา เสนอให้ประชาชนได้เลือก ถ้าคนที่จะเข้ามาทา�งานในกิจการใหญ่โต ของบ้านเมืองไม่ตรงไปตรงมา แล้วเราจะหวังพึ่งว่าเขาจะซื่อตรงต่อ การท า� หน้าที่ของ ส.ส. ได้อย่างไร เพราะลับหลังเขาจะไปท า� อะไร ก็ได้ ไม่มีใครรู้ ในเรื่องของบทลงโ­ทษ กรธ. พยายามเทียบกับบทลงโทษกับ ประมวลกฎหม­ายอาญาตลอด ถ้าเราเทียบกันคือพรรคการเมืองมี บทบาทในทาง­สังคม เป็นเรื่องกิจกรรมเพื่อส่วนรวม เราก็พยายาม เทียบกับเจ้าพนักงาน เช่น เป็นข้าราชการ เป็นผู้ที่มีตา�แหน่งที่อยู่ใน ทางบ้านเมือง ปกติแล้วความผิดต่อตา�แหน่งหน้าที่ก็คือจา�คุก ซึ่งบาง ความผิดถ้าร้ายแรงมากก็ อาจเป็นการจา�คุกไปตลอดชีวิต ตอนที่ อ. มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ได้พูดถึงโทษประหาร­ชีวิต ถึงขนาด เอาต า� แหน่งไปซื้อขาย ทุกคนอาจดูว่ามันน่ากลัว แต่ในความ เป็นจริงเราก็ดูว่าถ้าโทษประหาร­ชีวิตสถานเดียวดูรุนแรง เคร่งครัดไป ตอนนี้ก็เปลี่ยนให้ศาลเป็นผู้พิจารณาดูตามความ รุนแรงไป ถ้าหากไปดูกันจริง ๆ บ้านเมืองเรายังมีโทษประหาร ชีวิตอยู่ในหลายความ­ผิด ซึ่งความผิดอาญาที่มีโทษถึงขั้น ประหารชีวิต ไม่ว่าจะเป็นฆ่าคนตาย ความผิดต่อตา�แหน่งหน้าที่ ซึ่งตรงนี้มีโทษประหารชีวิตอยู่ ความผิดต่อสถาบัน ความผิดที่กระท า�ต่อทรัพย์สิน ชีวิตของบุคคลใหญ่ โตมโหฬาร ซึ่งก็เป็นความผิดที่สังคมมีความรู้สึกว่า เดือดร้อนมาก ถ้านา�มาเทียบกันแล้วและถามกลับ มาว่า ท่านทรยศต่อสังคมจะมีโทษเช่นไร แต่ ถ้าทุกอย่างท �า อย่างตรงไปตรง­มาก็ไม่ต้อง กลัว ทั้งนี้ต้องถามว่าเรารับกันได้ หรือไม่ ก็ต้องเทียบ กับความผิดต่อ ตาแหน่งหน้าที่� ในการเป็นเจ้า พนักงาน แม้จะเป็นแค่ผู้บริหารพรรคการ­เมือง เป็นกรรมการ บริหารพรรค หัวหน้าพรรค หรือสมาชิกพรรค ถ้าท่านใช้ประโยชน์ ของการที่ท่านเอาความไ­ว้วางใจของพี่น้องประชาชนไ­ปแสวงหา ประโยชน์ท่านจะเรียกว่าเป็น ’คนดี“อยู่หรือเปล่า

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.