Ji-Ra หนังสั้นวิทย�ศ�สตร์ปี 2 เด็กเลยกว�ด 3 ร�งวัล

Daily News Thailand - - Teenzone -

ในหัวข้อ

สำาหรับรางวัลภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชน ได้แก่ ทีม Creative Media @L.A.W เรื่อง Destinatio­n จากโรงเรียนเลย นุกูลวิทยา ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และ เงินรางวัล 50,000 บาท, ทีม I2R เรื่อง Lost Planet จากเทคโนโล­ยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษ์ภูวนารถ ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และ ทีม Ident Film เรื่อง FEB29 โดย นายสิทธินนท์ สุภวานิช ได้รับถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท, ตามลำาดับ

รางวัลภาพประกอบ­ยอดเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชน ได้แก่ ทีม Creative Media @L.A.W เรื่อง Destinatio­n จากโรงเรียนเลยนุกูลวิทยา, ทีม Nited Kaset Film เรื่อง ไกลต้น จากสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกร­ะบัง และ ทีม Nipan studio เรื่อง Beneath the ใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผล­งานการ ออกแบบใหม่ๆ ที่จะสามารถสร้างประโยชน์แก่ สังคมและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ตลอดระยะเว­ลา 9 ปีที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจ จากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 10,000 คน จาก 15 ประเทศ ทั่วเอเชีย

สำาหรับโครงการใน­ปี 2016 นี้ จัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “Be Bold. Be Free. Be You.” มุ่งเน้นให้นักออกแบบรุ่นใหม่กล้าที่จะสร้าง แนวคิดที่โดดเด่น ท้าทายวิธีการแบบเก่าๆ ด้วย ดีไซน์ที่แตกต่าง รวมถึงเสนอไอเดียใหม่ๆ ที่เป็น อิสระจากกรอบ­กระแสที่คุ้นเคย เพื่อแสดงความ คิดสร้างสรรค์ของผู้สมัครให้ออกมาเป็นผลงาน ที่ควรค่ากับการจดจำาใ­นแบบฉบับของตัวเอง และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป dawn โดยนายนิพันธ์ จ้าวเจริญพร และ นายวัชร ชัย ไชยวุฒิ

รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ระดับ มัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับประชาชน ได้แก่ ทีม TMC Production เรื่อง Freezing

โดยผู้ชนะเลิศจากการประ­กวด แบ่ง ตามประเภทกิจกรรม คือ การออกแบบง­าน สถาปัตยกรรม ( Architectu­re) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.หทัยภัทร ทิพางค์กุล กับผลงานชื่อ Urban Trekking เสนอไอเดีย เป็นการเปลี่ยน พื้นที่ว่างระหว่างตึก หรือพื้นที่ซอกตึกที่ค่อนข้าง ลับสายตา และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายใน ชุมชน เป็น public space ที่ให้คนเข้ามาใช้งาน เป็นจุดนัดพบ พักผ่อน หรือออกกำาลังกาย เพื่อ ให้คนในชุมชนเองช่วยกันสอดส่องดูแล ส่งผล ให้พื้นที่ดังกล่าวมีความปลอดภัยขึ้น

การออกแบบพื้นที่ภายใน (Interior Design) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ น.ส.อารีรัช ลิ่ม วณิชสินธุ์ กับผลงานชื่อ Solar Po ด้วยการ ออกแบบด้วยแนวคิดในการสร้างพื้นที่กลาง ทะเลขึ้นมาเพื่อทำาหน้าที่เชื่อมโยงเกาะแ­ละแผ่น ดินใหญ่ ระหว่างเรือใหญ่และเรือเล็ก เป็นฮับ (Hub) ในการขนถ่ายสินค้าและผู้คน เป็นพื้นที่พัก ผ่อนเพื่อคั่นกลางการเดินทางที่เหน็ดเหนื่อย ทั้ง ยังสามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ อีกด้วย

นายเฉลิมพงษ์ มหาวาณิชย์วงศ์ ผู้จัดการ ทั่วไป บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำากัด บอกว่า คาดหวังว่าการ ประกวดครั้งนี้จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้เก็บเกี่ยวประสบการ­ณ์และแสดงศักยภาพได้ อย่างเต็มที่ ตลอดจนใช้เวทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อ มุ่งสู่เส้นทางของนักออกแบบที่เปี่ยมไปด้วยพลัง สร้างสรรค์

นำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงชุมชนและโลก ของเราให้ดีขึ้นสำาหรับทุกคนต่อไปในอนาคต. point...แข็งเขมือบโลก จากโรงเรียนไตรมิตร วิทยาลัย, ทีม Heavy rain_Rice of life เรื่อง Heavy rain จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลล้านนา และ ทีม Ident FEB29 โดยนายสิทธินนท์ สุภวานิช

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Poppula vote ได้แก่ทีม Creative Media @L.A.W เรื่อง Destinatio­n จากโรงเรียนเลยนุกูลวิทยา ได้รับ ถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาทและสำาห­รับทีมที่เข้ารอบได้รับทุน การผลิตทีมละ 5,000 บาท

ตัวแทนจากทีม Creative Media @L.A.W จากจังหวัดเลย เจ้าของผลงานเ­รื่อง Destinatio­n ที่โชว์ฝีมือจนคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล คือ รางวัลยอดเยี่ยมระดับ มัธยม รางวัลภาพประกอบ­ยอด เยี่ยม และรางวัล Poppula vote เปิดเผยว่า รู้สึกดีใจ มาก ไม่คิดว่าจะได้รับถึง 3 รางวัล ผลตอบรับดีมาก ทำ า ให้ รู้ สึ ก ห า ย เห นื่ อ ย สำาหรับสิ่งที่ยากที่สุดใน การทำาหนังสั้นคือ เวลา เพราะสมาชิกในทีมมีเวลา ว่างไม่ตรงกัน ทำาให้มีเวลา สร้างสรรค์ผลงานน้อยมาก แต่พวกเรา ก็แบ่งงานกันทำา จนกระทั่งประสบผล สำาเร็จเกินคาดหมาย และก็คิดว่าอยาก จะเดินในเส้นทางสายนี้ในอนาคต Film เรื่อง นายสิทธินนท์ สุภวานิช ทีม Ident Film เรื่อง FEB29 ผู้คว้ารางวัลภาพยนตร์สั้น วิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ระดับประชาชนแล­ะ รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ระดับประชาชน เปิดเผยว่า เรื่องมนุษย์ที่มองไม่ เห็นจิตใจตัวเอง ว่าแท้จริง ต้องการอะไร ทำางาน ๆ แต่ไม่รู้ ว่าใช้เวลาทุกวันนี้เพื่ออะไร เป็น แรงบันดาลใจของก­ารทำาหนัง เรื่องนี้ ตนเองรักที่จะทำาหนังสั้น ถึง แม้จะไม่ได้รางวัลก็พร้อม จะ ก้ า ว ต่ อ ไป ส่ ว น รา ง วั ล ที่ ไ ด้ รั บ จะเป็นแรงผลักดันให้ เรียนรู้และก็พัฒนาตัวเอง ขึ้นไป

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้ อำานวยการ รักษาการแทนผู้อำานวยการอ­งค์การ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า ปีนี้มีผู้ ส่งผลงานเข้ามาทั้งสิ้น 62 ทีม แบ่งเป็น ระดับ มัธยมศึกษา 30 ทีม ระดับอุดมศึกษา 14 ทีม ประชาชนทั่วไป 18 ทีม ผลงานที่ส่งเข้าประกวด นั้น สร้างความหนักใจให้แก่คณะกรรมการ­เป็น อย่างมาก เพราะหนังสั้นแต่ละเรื่องมีความน่า สนใจใกล้เคียงกัน แต่ในที่สุดก็ต้องเลือกผลงานที่ โดดเด่นที่สุด โดยเรื่องที่ได้รับรางวัลจะต่อยอด โดยการส่งไปแข่งขันในเวทีนานาชาติต่อไป

ด้าน นางสาววิไลภรณ์ จงกลวัฒนา ผู้ ช่วยผู้อำานวยการส­ำานักรายการ ไทยพีบีเอส กล่าวว่า เด็กไทยมีความสามารถ­มาก ดูจากผล งานที่สามารถตีโจทย์แตก ทำาเรื่องยากให้เข้าใจ ง่าย แม้จะยังมีประสบการณ์น้อยในเรื่องการใช้ เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์บางชนิดที่ต้องใช้ความ ชำานาญ แต่ก็นับว่าดีเยี่ยมแม้จะใช้อุปกรณ์เท่าที่มี อยู่ กับการผลิตหนังสั้นที่มีคุณภาพขนาดนี้ และ ยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัล ส่วนทีมที่ไม่ได้รับรางวัล ก็ขอเป็นกำาลังใจให้ และอยากให้กลับไปพัฒนา ฝีมือ เชื่อว่าความสำาเร็จจะอยู่ไม่ไกล

พวกเขาเหล่านี้จะเป็นคลื่นลูกใหม่แห่ง วงการหนังไทย. ยิ่ง ๆ

โครงการประ­กวดภาพยนตร์สั้น วิทยาศาสตร์ ปีที่ 2 “Short Science Film #2” “เทคโนโลยีชีวภาพเปลี่ยนโลก”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.