พระรูปเดียวเป็นความแตกแย­ก

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน -

เห็นใจครับ ทั้งดีเอสไอ,ตำ�รวจซึ่งต้องบังคับใช้กฎหมำย ในคดีควำมของอภิมหำสงฆ์ “ธัมมชโย” ผู้ต้องหำสมคบฟอ­ก เงิน,รับของโจร,บุกรุกป่ำสงวนแห่งชำติที่ภูเรือและเขำใหญ่ เพรำะ กำรทำ�ตัวของพระรูปนี้ทำ�เอำกระบวนก­ำรยุติธรรมปั่นป่วน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.