ลากคอขบวนก­ารโจรพ่วงทำาลายระ­บบศก.

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

ทะเบียนรถยนต์์ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถยนต์์ และแผ่นป้ายแสดงการเ­สียภาษีประจำาปี (แผ่น ป้ายวงกลม) ที่กรมการขนส่งทางบกจตุจักร จาก นั้นจึงได้ขออำานาจศา­ลออกหมายจับ โดยจับกุม ตัวนายธนิก ได้ที่กรมการขนส่งทางบก แขวง จอมพล เขตจตุจักร ส่วนนายธีระพลจับได้ที่ หมู่บ้านเอื้ออาทรนนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สำาหรับพฤติการณ์ของแก๊งนี้ พ.ต.ท.กิตติ เมศร์ เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการดำาเนินการเป็น ลักษณะขบวนกา­ร แบ่งงานกันชัดเจน โดยนายธนิก จะทำาหน้าที่เป็นผู้รับงานติดต่อกับผู้ที่จะปลอม เอกสาร โดยการบอกเ­ลขเครื่อง เลขตัวถัง และชื่อ ผู้ที่จะเป็นผู้ครอบครอง ใ ในเล่มทะเบียน ก่อนส่ง ข้อมูลทั้งหมดให้ นาย ธีระพลส่งงานต่อไปให้ี กับผู้หญิงชื่อกิ๊กอีกทอด หนึ่ง โดยคิดค่าจ้างทำา สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ สำาหรับรถเก๋ง 12,000 บาท รถจักรยานยนต์ 9,000 บาท แผ่นป้าย ทะเบียน 3,000-5,000 บาท ป้ายแสดงการเ­สีย ภาษี 3,000-5,000 บาท สำาเนาหน้าเล่มทะเบียน ผู้ครอบครอง3,000-5,000 บาท ในกรณีที่จะปลอม ป้ายทะเบียนนั้นกลุ่มผู้ต้องหาจะเป็นฝ่ายดำาเนินการ จัดสรรให้ โดยเทียบเคียงกับ ยี่ห้อรถยนต์ และรุ่น รวมทั้งสีของตัวรถ ซึ่งคือการทำารถแ­ฝดนั่นเอง

กลุ่มคนซื้อเอกสารปลอ­มนั้น ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่มที่ซื้อรถหลุดจำานำา หรือรถบ่อน ไม่เว้นแม้ กระทั่งรถหรู ด้วยเหตุที่มีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด หรือเต็นท์รถทั่วไป แต่หารู้ไม่ว่าการกระทำา­ดังกล่าว เป็นความเสี่ยงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตกเป็นเหยื่อของ ขบวนการดังกล่าวไปโดยปริยาย เพราะต้องแลกมา ด้วยการเสียใต้โต๊ะ ค่าดำาเนินการ ให้แก่ขบวนการ ปลอมแปลงเอ­กสารอย่างไม่จบสิ้น เห็นได้ชัดใน แต่ละปี กรณีที่รถ พ.ร.บ. หมดอายุ ขบวนการเหล่า นี้จะทำาหน้าที่คอยรับผิดชอบและบริการดำาเนินการี ้ ้ ี ่ จัดการต่อทะเบียนแต่ละปีให้ ชนิดที่ว่าคนที่ซื้อไป ไม่ต้องทำาอะไรเ­ลย ซึ่งค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียน รถเหล่านี้สูงกว่ารถปกติทั่ว ๆ ไป

คดีที่สอง พ.ต.อ.อรุณ วชิรศรีสุกัญยา ผกก.2บก.ป. พ.ต.ท.พัฒนพงศ์ ศรีพิณเพราะ รอง ผกก.2 บก.ป. พ.ต.ท.มนต์ชัย วงษ์ชาตรี สว.กก.2 บก.ป. จับกุม นายธัชพงศ์ เฟื่องฟูสวัสด์ิ อายุ 58 ปี พร้อมของกลาง รถเก๋งปอร์เช่ สีเหลืองส ทะเบียน ษธ 2225 กรุงเทพมหานคร รถเก๋งโตโย ต้า อัลติส สีขาว ทะเบียน 2 กต 6967 กรุงเทพมหานคร ป้ายทะเบียนรถยนต์ปลอม 4 แผ่น สมุดคู่มือจดทะเบียน รถยนต์ปลอม ใบชำาระภาษี รถยนต์ปลอม และโทรศัพท์ มือถือ โดยจับกุมได้ที่ลานจอด เต็นท์รถยนต์มือสองแห่งหนึ่ง ถนนวัฒนธรรม แขวง-เขต ห้วยขวาง

ชุดสืบสวนทราบว่าผู้ต้อง หารายนี้มีพฤติการณ์ร่วมกับพวกอีก4ี ้ ี คน รับจำานำา รถยนต์ที่หลุดจำานำา หรือ หนีไฟแนนซ์ รวมทั้งรถ ที่มีการนำาไปจำ­านำาไว้ตามบ่อนการพนัน ก่อนนำามา สวมป้ายทะเบียน สมุดคู่มือรถ และใบชำาระ­ภาษี รถที่ทำาปลอมขึ้น แล้วนำาไปขายต่อให้กับผู้ที่ ต้องการซื้อรถยนต์ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด สำาหรับดำาเนินการในขั้นตอนการจัดหาป้าย ทะเบียน รวมถึงนำารถไปฝา­กจอดไว้ที่เต็นท์ รถยนต์มือสองดังกล่าว เมื่อมีลูกค้าที่สนใจ ซื้อรถ ก็จะตกลงซื้อขายกัน นอกจากนี้ผู้ต้องหา ยังมีพฤติการณ์พกบัตรประจำาตัวสมาชิกกลุ่ม องค์กรตรวจสอบก­ารใช้อำานาจรัฐ เพื่อหลีกเลี่ยง การตรวจสอบ­ของเจ้าหน้าที่อีกด้วย

ขณะที่นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรม การขนส่งทางบก เปิดเผยว่า หลังจากที่ตำารวจ กองปราบปรา­มได้จับกุมอดีตลูกจ้างของกรม ขนส่งทางบกที่กระทำาความ­ผิด จากการตรวจ­สอบ ของกลางซึ่งประกอบด้วยใบคู่มือจดทะเบียน รถ เครื่องหมายแสดง­การเสียภาษีประจำาปี และ แผ่นป้ายทะเบียนรถ และใบคู่มือจดทะเบียน รถ เครื่องหมายแสดง­การเสียภาษี ทั้งหมดพบว่า เป็นเอกสารที่ทำาปลอมขึ้นมาทั้งหมดโดยไม่ผ่าน ระบบคอมพิวเตอร์ของกรมฯ จึงเชื่อว่าเป็น ขบวนการมิจฉาชีพที่ดำาเนินการภายนอก

เรากำาลังขยายผลสืบสวนเชื่อมโยงว่ามี ส่วนเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการภาย­ใน กรมฯ หรือไม่ นอกจากนี้ได้สั่งการสำานักงาน ขนส่งจังหวัดทุกแห่ง เข้มงวดกวดขันการปฏิบัติ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบอย่าง เคร่งครัด หากพบการทุจริตในทุกกรณี ให้ สอบสวนลงโท­ษอย่างเด็ดขาด เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นในระบบการ­ทำางานของก­รมการขนส่งทางบก

การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า “ของ ถูกและดีไม่มีอยู่จริง” ดังนั้นประชาชนอย่าหลง เชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าดำาเนินการทางทะเ­บียนรถ หรือใบอนุญาตขับรถได้โดยไม่ผ่านตามระเบียบ ขั้นตอนของทาง­ราชการนอกจ­ากสูญเสียเงิน จำานวนมากแ­ล้ว ยังได้รับเอกสารปลอ­ม หากนำา ไปใช้จะมีความผิดตามกฎหมาย­อาญาฐาน ปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชก­ารปลอมซึ่ง มีโทษจำาคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี ปรับ สูงสุด 10,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

อีกทั้งควรหมั่นสังเกตหรือตรวจสอบ เต็นท์รถที่จะทำาการติดต่อขอซื้อรถด้วยว่า จะต้องมีใบอนุญาตถูกต้อง รวมถึงชื่อที่ระบุใน ใบอนุญาตนั้นจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของร้านที่จะ ซื้อ รวมทั้งตัวผู้ซื้อรถเองควรต­รวจสอบประวัติ เก่า ๆ ของเต็นท์รถว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ อย่างไร และควรตรวจ­สอบเอกสารส­ำาคัญต่าง ๆ ของรถ อาทิ ป้ายภาษีรถยนต์ สมุดเล่มทะเบียน รถ ว่ามีการระบุเลขตัวถังรถตรงตามกับสมุด รถหรือไม่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราไม่ตกเป็น เหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้ได้นั่นเอง.

ประพงษ์ แหลมแจง-เฉลิมวุฒิ พึ่งวงษ์ญาติ/รายงาน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.