พระมหากรุณาธิคุณ‘ร.10’

Daily News Thailand - - การเมือง -

เนื่องในโอกาสแ­รกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบสันตติ

วงศ์ พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพย วรำงกูร รัชกำลที่ 10 พระรำชทำนอ­ภัยโทษแก่ผู้ต้องรำชทัณฑ์เพื่อ ให้โอกำสกลับตัวกลับใจ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็น คุณประโยชน์แก่ประเทศชำติสืบไป ทั้งนี้ได้ก�ำหนดประเภท­กำร พระรำชทำนอ­ภัยโทษทั้งกำรปล่อยตัวและกำรลดโ­ทษ เงื่อนไขตำม ควำมผิดและล�ำดับชั้นของนักโทษอย่ำงชัดเจน ทั้งมีคณะกรรมกำร ตรวจสอบคุณสมบัติอย่ำงรัดกุม นับเป็นพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำ ที่สุดมิได้แก่ผู้ต้องรำชทัณฑ์ ตลอดจนครอบ­ครัวและญำติพี่น้องต่ำง สำ�นึก รำ�ลึกถึงกำรรับอิสรภำพกลับคืน ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่และรับกำร ลดหย่อนโทษในวำร­ะพิเศษนี้

ส่วนผู้ไม่อยู่ในข่ายได้รับพระราชทาน­อภัยโทษ

ได้แก่ ผู้ต้องโทษให้จ ำ�คุกเกิน 8 ปีในคดียำเสพติด นักโทษที่ท ำ� ควำม ผิดซ ำ้� และไม่ใช่นักโทษชั้นเยี่ยม นักโทษชั้นกลำง ชั้นเลวหรือชั้นเลว มำก นักโทษควำมผิดเกี่ยวกับเพศ ทั้งคดีข่มขืนกระท�ำช�ำเรำ ข่มขืน ฆ่ำ และนักโทษคดีฉ้อโกงประชำช­น มิอำจปฏิเสธว่ำ ในอดีตเคย ปรำกฏข่ำวผู้พ้นโทษออกไปแ­ล้วไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมกระท �ำ ควำมผิดซ ำ้� รัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ มิได้นิ่งนอนใจ มอบ ให้นำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี หำรือร่วมกับ 4 กระทรวง “มหำดไทย-ยุติธรรม-แรงงำน-ศึกษำธิกำร” ก�ำหนดมำตรกำ­รดูแล ติดตำมพฤติกรรมและส่งเสริมอำชีพเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้พ้นโทษ

จนเมื่อต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติ

แห่งชำติได้เห็นชอบร่ำง พ.ร.บ.รำชทัณฑ์ พ.ศ. ..ซึ่งแก้ไขปรับปรุง จำกฉบับเดิมนับแต่ปี พ.ศ. 2479 ให้มีควำมทันสมัย เป็นสำกลมำก ขึ้น มีกระบวนกำรเ­ตรียมควำมพร้อมก่อนปล่อย ทำให้ผู้ต้องขัง� สำมำรถกลับตนเป็นพลเมืองดีคืนสู่สังคมได้ ด้วยควำมช่วยเหลือจำก ชุมชนหรือครอบครัวของผู้ต้องขังให้เข้ำมำมีส่วนร่วมตำมระเบียบ กรมรำชทัณฑ์ นอกจำกนี้ยังมีกำรพูดถึงมำตรกำรส่งเสริม จูงใจภำค เอกชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วม ซึ่งอำจออกมำเ­ป็นมำตรกำรทำ­งภำษี กำร จัดทำ�โครงกำรมหก­รรมเจรจำธุรกิจคืนคนดีสู่สังคม และกำรตั้งองค์กร สงเครำะห์ผู้พ้นโทษเป็นกำรเฉพำะ

“ธีโอดอร์ รูสเวล” อดีตประธานาธิบดีคนที่ 26

ของสหรัฐอเมริกำ กล่ำวว่ำ “คนที่ไม่เคยท �ำผิด คือคนที่ไม่เคยท �ำ อะไรเลย” เชื่อว่ำทุกคนล้วนเคยผิดพลำด หนทำงชีวิตแต่ละคนใช่ว่ำ จะโรยด้วยกลีบกุหลำบ ทำ�ดีทำ�ถูกมำตลอดก็หำไม่ เมื่อทำ�พลำดแล้ว เรำหำเหตุผลอื่นมำปิดบังบิดเบือนควำมผิดของตัวเอง อนำคตย่อมทำ� ผิดซ้ำ� แต่ถ้ำยอมรับควำมจริง เรียนรู้อดีตแก้ไขให้ถูก อนำคตจะไม่ผิด อีก ประกำรสำ�คญั ผู้พ้นโทษ ภำครัฐ ภำคเอกชน และประชำชน หำก มีหลักประกันควำมเชื่อมั่น ควำมไว้วำงใจและคว­ำมอดทน “โอกำส” จะเป็นหนทำงสู่ควำมสำ�เร็จในชีวิต.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.