ผู้ตรวจกระทรว­งเกษตรและส­หกรณ์ ตรวจราชการ­เมืองจันทบุรี

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษ­ตรและสหกรณ์ เขตตรวจ ราชการที่ 4 และ 14 เป็นประธานเปิดประชุม ใหญ่สามัญประจำาปี สหกรณ์การเกษตรเมือง จันทบุรี จำากัด และมอบรางวัลโครงการ สมาชิกที่ทำาธุรกิจระหว่างปีดีเด่น และ โครงการข้าวสารช่วยชาวนา โดยผ่านชุมนุม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำากัด เพื่อมอบให้สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ สามัญประจำาปี จำานวน 36 ตัน ตามนโยบาย ของรัฐบาล

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.