11-12 เปอร์เซ็นต์ ผ่านมติ ครม. ปลายเดือนตุลาคม สมเหตุสมผล “อันดามัน” พิชัย พรรคเพื่อไทย พลังงาน หมื่นล้านบาท ไม่ได้สิทธิ บริหารงาน บริษัทเหมืองถ่านหิน ราคาถ่านหิน ทยอยปิด กฟผ. โรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ชะลอ

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

.......... ฉบับประจำา ..........

มีพระราชโองก­ารโปรดเกล้าฯ องคมนตรี และ แต่งตั้ง เป็น เป็นองคมนตรี.......... สำาหรับ เป็นอดีตเลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม...ส่วน เป็นอดีตปลัดกระทรวงเก­ษตรและสหกร­ณ์ อดีต อธิบดีกรมประมง และเป็นที่ปรึกษาสำานักราชเลขาธิการ.......... เมื่อ ให้รัฐบาลของท่านผู้นำา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ต้องปรับ เนื่องจาก รัฐมนตรีว่างลงถึง คือ และ สองกระทรวง­ใหญ่...บวกกับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ยังไม่มีเสนาบดีตัวจริง.......... ท่านผู้นำาควรฉวย จังหวะนี้ เพื่อเขย่า ให้ผสมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน...ต้องยอม รับที่ผ่านมาทีมเศรษฐกิจสาย รองนายกฯ ด้านเศรษฐกิจ ทำางานไปทา­งหนึ่ง.......... สายเพื่อนนายกฯ ก็ทำางานไปอีกทางหนึ่ง... ไม่เกิด เป็นเอกภาพ...ถือโอกาสปรับ ครม.เที่ยวนี้สร้างทีมเศรษฐกิจให้เป็น ...ก่อนที่เศรษฐกิจจะ ไปกว่านี้.......... ยอมรับแล้ว ถึงเวลาต้อง ...แต่ใครจะมาเป็น รัฐมนตรี มี ...เพราะมีอำานาจ ...ทั้งใน ส่วนความ การมองวิสัยทัศน์ การมองยุทธศาสตร์ชาติ และ กำาหนดแนวท­างปฏิบัติกว้าง ๆ ลงไป ซึ่งกระทรวงมีหน้าที่นำาไปสู่การ ส่วน ปฏิบัติ.......... วันก่อน ประกาศ กลางงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล...หากใคร ขอให้บอกมา ...จะดำาเนินการ ให้ได้ ...และ นายกฯ หรือรองนายกฯ...ขอให้เอา มาเลย.......... ชื่นชมที่ท่านผู้นำา ต่อหน้าสาธารณชนเ­ช่นนี้.......... เลยถือ ช่วยตรวจสอบก­รณีที่ จากพรรคเพื่อไทย ที่เปิดโปง ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย หรือ ใช้เงินลงทุนสูงถึง ... เพื่อซื้อหุ้นเหมือง ถ่านหินประเทศอินโดนีเซีย เพียง ...ซึ่ง โอกาส ขณะที่ คน และ

ไปเมื่อ ผ่านมา...เป็นเรื่อง หรือไม่.......... อยากให้ท่านผู้นำา ช่วยตรวจสอบเ­รื่องนี้ ...ไม่ ได้ต้องการรับลูกจาก ...แต่เรื่องนี้ใน ต่างมีข้อกังขาทั้งสิ้น.......... เพราะการทุ่มเงินลงทุนถึง

กลับได้เพียงแค่การถือหุ้นไม่เกิน ...และ ในการ ด้วย .......... มิสู้นำาเงินก้อนนี้ไปซื้อหุ้น

ผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ดีกว่า ...ซึ่งมีอยู่จำานวน มาก.......... ในตลาดโลกล­ดลง โรงไฟฟ้าถ่านหิน ทั่วโลกต่าง โรงไฟฟ้า ...เพราะ ด้านสิ่งแวดล้อม .......... ส่วนข้ออ้างของ ต้องการ เพื่อป้อน ให้แก่ และ ซึ่งปัจจุบัน

สั่ง การก่อสร้างออกไปแล้ว...ยิ่งไม่มีความจำาเป็นต้องรีบซื้อ เหมืองถ่านหินในเวลานี้.......... เป็นรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าขนาด ใหญ่ มี จำานวนมาก...หลายแห่งเป็นการแปรรูปจาก กฟผ. เพื่อเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น ...จึง มี ลงทุนมหาศาล ...แทนที่นำาเงินลงทุนกิจการด้านพลังงานเพื่อ ช่วย กลับเริ่มเข้าไป กับ ลงทุนกิจการรถไฟฟ้า...เริ่ม ไปจากวัตถุประสงค์เดิมในการก่อ ตั้งรัฐวิสาหกิจแห่งนี้.......... เช่นเดียวกับ ที่แตกธุรกิจค้าปลีกออกจากบริษัทแม่...มาดำาเนินธุรกิจ และ แข่งกับเอกชน... กลายเป็น ค้าปลีกซึ่งจะเป็นตัว ธุรกิจเอสเอ็มอี.......... ด้วย ที่พร้อมทั้งด้าน ด้าน และ

...ทำาให้ผู้ประกอบการเ­อสเอ็มอี ได้...ทั้ง ผู้ประกอบการร้านกาแฟ ผู้ประกอบการ ที่มีอยู่... ต่าง กันหมด...ส่วนผู้ประกอบการห­น้าใหม่ไม่กล้า ลงทุนแข่งขันกับยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. .......... ค่อนข้าง

กับนโยบาย เอสเอ็มอีหลายต่อหลายเรื่อง ...ท่านผู้นำา พูดอย่าง...หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไป ...แล้วเมื่อไรจะ

.......... ดังนั้นการที่ท่านผู้นำา “บิ๊กตู่” ให้ผู้ประกอบ การ กล้า ๆ ลงทุน กล้าเข้ามา แล้วรัฐบาลจะช่วยดูแลให้ได้ มากที่สุด...จึง ที่ผู้ประกอบการเ­อสเอ็มอีจะกล้าเข้ามา ลงทุน เมื่อรู้ชะตากรรมอยู่แล้วว่า กับยักษ์ใหญ่ ได้.......... เป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่ยักษ์ใหญ่อย่าง ปตท. จะค่อย ๆ ผู้ประกอบการ ให้ ไป...ยังไม่รวม ที่ถูกยักษ์ใหญ่ที่ใกล้ชิดรัฐบาลเพียงไม่ กี่กลุ่ม ไปเกือบหมดแล้ว .......... เหลียวดู ...ในที่สุด

ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ... ความ ตกลง ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ ทีพีพี ไปแล้ว ก่อนหน้านี้...ตัดสินใจเลือก ซีอีโอ ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน ...ขึ้นเป็น

ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน และมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับ

ประธานาธิบดี รัสเซีย...ส่วน จะอยู่ ส่วนไหนในแผน­ที่โลกของ ทรัมป์ มหาอำานาจอันดับหนึ่งของโลก .......... ส่วนแวดวงการ­เงินทั่วโลก จับตา หรือ เฟด เตรียมปรับ มาตร ฐาน ทำาให้โอกาสที่จะเห็นดอกเบี้ย ถูก .......... ส่วน

ยังผันผวนไปด้วย มี โอกาสแตะที่ ต่อ ดอลลาร์สหรัฐ ...เป็นสิ่งที่รัฐบาล และธนาคารแ­ห่งประเทศไทย หรือ ธปท. ต้อง ให้ดีโดย เฉพาะปีหน้าที่ ยัง รุมเร้ารัฐบาลอยู่เช่นเดิม.......... ที่

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช­กุมารี

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรา­งกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จ เสด็จฯ แทนพระองค์ ไปพระราชทา­นปริญญาบัตร แก่ผู้สำาเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำาปีการศึกษา 2558-2559 การนี้ ธ ศ.ดร.ชุติมา สัจจานันท์ รับพระราชทาน­ปริญญา...

เพื่อสังคม พิชัย รัตตกุล เป็นประธานแถล­งข่าวโครงการ “ฟื้นหัวใจให้ชีวิต” และพิธีส่งมอบ เครื่องกระตุกหัวใจให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนใน 4 จังหวัดของประเทศ­ไทย จัดโดยสโมสรโ­รตารี พระโขนง โดยมี ดนัย ศมพันธ์ุพงศ์ นายกสโมสรฯ ให้การต้อนรับ ที่โรงแรมแอมบ­าสซาเดอร์

สมทบทุน ประชา เหตระกูล บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ รับมอบเงิน 100,000 บาท เพื่อสมทบทุน มูลนิธิแสง-ไซ้กี เหตระกูล จาก วุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่สายงานการต­ลาด บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด ที่สำานักงานเดลินิวส์

เสวนา สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานเปิดงานเสวนา ธรรมราชา ๖๐ ปี ทรงผนวชเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ศ.(พิเศษ)จรัญ ภักดีธนากุล คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ร่วมงาน ที่วัดบวรนิเวศวิหาร

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.