ประพันธ์ นัยโกวิท

Daily News Thailand - - การเมือง -

กันร้องเรียน หรือเป็นคนอื่นมาจับ ดังนั้นจึง เพิ่มเครื่องมือกับ กกต.ในการที่จะจัดการ กับการทุจริตในการเลือกตั้งให้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น การตรวจสอบ­เรื่อง เส้นทางการเงิน อาจจะขอให้สา�นักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส �านัก งานป้องกันและปราบปร­ามการฟอก เงิน (ปปง.) ตรวจสอบเส้น ทางการเงินที่ใช้ในช่วงการ เลือกตั้งว่ามีการส่งไป ที่ไหนหรือมีการใช้เงิน ที่ไม่ถูกต้อง เอาเงินไป ซื้อเสียงอย่างไร ก็จะให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไป ตรวจสอบ

ด้านการข่าว กกต.สามารถให้หน่วยงานด้านการข่าวทั้งตา�รวจ สันติบาล สา�นักข่าวกรองแห่งชาติ หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง ขอให้ ช่วยรายงานพฤ­ติกรรมที่เกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้งรายงานมาที่ กกต. เพื่อที่จะได้ทราบว่ามีการกระท�าผิดที่ไหนจะได้ไปด�าเนินการ และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลแหล่งข่าวที่ให้มาอย่างเด็ดขาดไม่เช่น นั้นก็จะเกิดอันตรายได้

นอกจากนี้ กกต. เลขาธิการ กกต. พนักงานของสา�นักงาน กกต. เป็น “เจ้าพนักงาน” ซึ่งมีอ า� นาจหน้าที่ในการ สืบสวนสอบ สวน ซึ่งอาจจะตั้งพนักงานของ กกต. หรือตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วย งานอื่น เช่น ตา�รวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง มาเป็นเจ้าพนักงาน ซึ่งมีอา�นาจในการสืบสวน สอบสวนคดีทุจริตได้ด้วย ซึ่งเจ้าพนักงาน ที่ กกต.ตั้งช่วงนี้ ในกฎหมายจะ­เป็นพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตา�รวจ ชั้นผู้ใหญ่ เพื่อที่ กกต.จะได้มีเครื่องไม้เครื่องมือ และมีเจ้าหน้าที่ ของตัวเองสามารถ­ที่จะไปจับคนที่ทุจริตการเลือกตั้งได้ เพราะที่ผ่าน มา กกต. ไม่มีอ า� นาจอันนี้ ในเรื่อง การคุ้มครองพยาน ที่มาให้ข้อมูลกับ กกต. จาก เดิมที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองพยาน เพราะกฎหมา­ยคุ้มครองพยาน ที่มีอยู่เป็นการคุ้มครองพยานใ­นคดีอาญาทั่วไป แต่ถ้า เป็นคดีในส�านวนของ กกต. ซึ่งเดิมให้ใบเหลือง ใบแดง จะไม่มี คราวนี้ กรธ.จะให้ กกต.สามารถ คุ้มครองพยานไ­ด้ ซึ่งต้องมีมาตรการให้เขาอยู่ได้ ปลอดภัย ไม่ใช่มาเบิกความ มาให้ถ้อยค �าเป็น พยานให้กับ กกต. แล้วปรากฏว่าถูกทา�ร้าย ไป ถูกยิงตาย แบบนี้ใครจะมาเป็นพยาน นอกจากนี้ยัง มี งบในการหาข่าว ซึ่งอาจจะมอบง­บตรงนี้ให้กับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด �าเนินการหา ข่าว ขณะเดียวกันก็จะมี “รางวัล คนที่ชี้ช่องเบาะแส” ว่าตรงไหนมี การกระทา�ผิด แล้วให้ไปจับก็จะมี รางวัลให้ ’เราหวังว่าในการเลือก ตั้งครั้งต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการ เลือกตั้งระดับชาติ เลือกตั้ง ท้องถิ่นที่มีปัญหามาก เมื่อ กฎหมายฉบับนี้ออกใช้ บังคับก็จะมีเครื่องมือให้ กกต. สามารถสกัดการจัด การทุจริตการเลือกตั้งได้ดีขึ้น และน่าจะมีประสิทธิภาพมาก กว่าเดิม มีการเสริมเขี้ยวเล็บ ตลอด จนเพิ่มเครื่องมือที่จะทา�ให้กกต.ได้ทา�งานในเชิงรุกและมีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ้นและจับผู้กระทา�ผิดทุจริตเลือกตั้งได้..“

ที่ส�าคัญที่สุดคือการมี ส่วนร่วมของประชา­ชน เชื่อว่าถ้า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทา�ให้โอกาสที่จะมีการจับกุมคนทุจริต การเลือกตั้งก็จะมีมากขึ้น ส่วนในระยะยา­ว กกต.ต้องให้ความรู้กับ ประชาชนผู้มีสิทธิลงคะแนนว่าการซื้อสิทธิขายเสียงเป็นสิ่งไม่ถูก ต้อง นักการเมืองที่เอาเงินมาซื้อเสียง เมื่อตัวเองไปเป็นรัฐบาลหรือ ไปเป็นรัฐมนตรี ก็ต้องไปทา�สิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อที่จะหาเงินคืน เพราะ ไม่มีใครที่เอาเงินมาจ่าย 10 ล้าน 100 ล้าน แล้วไม่หาเงินมาคืนเงิน ที่จ่ายไป เพื่อเป็นทุนในการเลือกตั้งครั้งต่อไป ถ้าเราให้ความรู้ใน ระยะยาวกับประชาชนแบ­บนี้แล้ว เขาตระหนักในสิทธิเลือกตั้งของ ตัวเอง ว่าเราไม่ขายเสียงและถ้ามีใครเอาเงินมาซื้อเสียงเขาไม่รับ และแจ้งเจ้าหน้าที่จับด้วย ตรงนี้ก็ท า� ให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรม

และท้ายที่สุดก่อนที่ร่าง พ.ร.ป.ฉบับนี้จะเสร็จเป็นฉบับ สมบูรณ์ กรธ.ยังเปิดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อน�ามา ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทา�กฎหมายออกม­า ให้เป็นฉบับที่ทุกคนพอใจและ­ดีที่สุด.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.