โปรดเกล้าฯ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

“สุวพันธุ์” คว้าเก้าอี้ รมว.ยุติธรรม เผยหน้า ใหม่ 4 คน “วีระศักดิ์” รมช.การต่างประเทศ “ชุติมา” รมช.เกษตร “พิชิต” รมช.คมนาคม “สนธิรัตน์” รมช.พาณิชย์ ส่วน “อุตตม” รีเทิร์นนั่งว่าการอุตสาหกรรม สนช.โหวตผ่าน แล้ว พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ กมธ. แจง ข้อมูลที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม อันดีไม่เคยมีบัญญัติลักษณะในกฎหม­าย จึง ให้คณะกรรมการ­กลั่นกรองข้อมูลเสนอต่อ รัฐมนตรีเพื่อส่งศาลพิจารณาระงับการเผยแพร่ หรือลบทิ้งพร้อมทบทวนมาต­รา20 เพิ่มจำานวน คณะกรรมการ­ฯ เป็น9 คน “สมชัย” สับแหลก พ.ร.ป. กกต. ตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้งดูเลือกตั้ง ข้ามจังหวัด ถามไปทำางา­นในพื้นที่ไม่คุ้นเคยจะ เข้าใจจนจับโกงได้จริงหรือไม่ ฮึ่มถ้าปราบโกง ไม่ได้ขอให้ไปโทษคนคิด “มีชัย” โต้กลับถ้า คนทำาไม่ทำาตามกติกาก็โทษคนคิดไม่ได้ ฟูตระกูล เป็น รมช.การต่างประเทศ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร เป็น รมช.เกษตรและสห­กรณ์ นายพิชิต อัคราทิตย์ เป็น รมช.คมนาคม นาย พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เป็น รมว.ดิจิทัลเพื่อ เศรษฐกิจและสังคม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็น รมช.พาณิชย์ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เป็น รมว.ยุติธรรม นางอรรชกา สีบุญเรือง เป็น รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโล­ยี นายธีระ เกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็น รมว.ศึกษาธิการ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็น รมช.ศึกษาธิการ นาย อุตตม สาวนายน เป็น รมว.อุตสาหกรรม ทั้ง นี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วัน ที่ 15 ธ.ค. 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับ สนองพระราช­โองการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำาหรับรัฐมนตรีหน้า ใหม่ คือนายวีระศักด์ิ น.ส.ชุติมา นายพิชิต และ นายสนธิรัตน์ ซึ่งการปรับ ครม.ครั้งนี้รายชื่อ รัฐมนตรีใหม่เป็นพลเรือนทั้งสิ้น ซึ่งแตกต่างจาก โผเดิมที่เป็นรายชื่อของนายทหา­รระดับสูง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.