‘วัยรุ่น’

Daily News Thailand - - แรงงาน-สาธารณสุข -

“ข้อมูลสายด่วน 1663 ให้คำาปรึกษาเอดส์และการท้องไม่พร้อม พบว่าในจำานวนวัยรุ่นที่โทรฯเข้ามาปรึกษาเพราะกังวลว่าจะตั้งท้อง2,0002,500 คน กว่า 80% มีการตั้งท้องจริง ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นมีเพศ สัมพันธ์โดยไม่สวมถุงยางอนามัย และหมายควา­มถึงความเสี่ยงในการติด เชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นในเปอร์เซ็นต์ที่เท่า ๆ กัน”

ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ บอกว่า ปัญหาคือการ “เข้าไม่ถึง ถุงยางอนามัย” ซึ่งมีหลาย ๆ อย่างประกอบกัน สิ่งสำาคัญที่จำาเป็น ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเลยก็คือ “ทัศนคติ” ที่มองว่า คนใช้ถุงยาง อนามัยคือคนที่มีเพศสัมพันธ์ฉาบฉวย เพศสัมพันธ์แบบชั่วคราว หรือเป็นเรื่องของการซื้อขาย นับเป็นความคิดที่ล้าหลังมาก แท้จริงแล้ว ’การสวมถุงยางอนามัย“คือ ’ความรักที่รับผิด ชอบต่อกันและกัน“เพื่อไม่ให้ท้องไม่พร้อม ไม่ให้เกิดโรคติดต่อ และรับผิดชอบต่อสังคม นี่ต่างหากคือใจความสำา­คัญที่ต้องสร้างการ รับรู้ร่วมกัน ’ทุกวันนี้เด็กมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเร็ว ผู้ชายมีเพศสัมพันธ์ ครั้งแรกเร็วกว่าเพศหญิง และเป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ การมองคนใช้ ถุงยางอนามัยในแง่ลบทำาให้วัยรุ่นที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกไม่กล้า ซื้อถุงยางมาใช้เพราะกลัวจะถูกมองว่านอกลู่นอกทาง ปัญหา เลยเกิดขึ้น ตรงนี้ต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่“นายนิมิตร์ บอกอีกว่า “ราคา” ที่จำาหน่ายอยู่ในตอน นี้อย่างน้อยก็ราคา 50 บาท ได้ 3 ชิ้น เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำาให้ วัยรุ่นเข้าถึงยาก ส่วน คนมีกำาลังซื้อก็ยังเข้าถึงยากด้วย ทัศนคติในแง่ลบอย่างที่ว่ามา ดังนั้นมองว่า ภาครัฐควรเข้ามาสนับสนุน โดยจัด ซื้อถุงยางฯ รวม ซึ่งจะทำาให้ราคาถูกลงแล้วให้ อาสา สมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุข กทม.(อสส.) เป็นคนแจก พร้อมกับปลูกฝังทัศนคติใหม่ เพื่อช่วยลูกหลานของตัวเอง เชื่อว่าอัตราการใช้ถุงยางฯ จะเพิ่มขึ้น การติดเชื้อเอชไอวีจะลดลง และสำานักงานการ ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ก็ควรปลดล็อกให้ท้องถิ่นสามารถ ใช้งบเข้ามาร่วมดำาเนินการตรงนี้ได้ สิ่งสำาคัญสังคมควรหยุดรังแกวัยรุ่น ด้วยการหยุดตีตราว่าเขา เหล่านั้นคือเด็กมั่ว เปลี่ยนคู่นอนหลายคน หรือเป็นพวกล่าแต้ม หยุด รังแกเด็กแล้วหันมาร่วมมือกันทำาให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยใน การใช้ชีวิตให้มากขึ้น.

นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิเข้าถึงเอดส

จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าอัตราการ ติดเชื้อเอชไอวีจากการมีเพศสัมพันธ์ในกลุ่ม วัยรุ่นอายุ 15-20 ปี สูงขึ้นอย่างน่าเป็นกังวล นั้น เรื่องนี้ นายนิมิตร์ เทียนอุดม ผอ.มูลนิธิ เข้าถึงเอดส์

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.