วิทย์กีฬามหิดลเลือกนายกใหม่

Daily News Thailand - - กีฬา -

อันธิกา ธรรมผาติ เลขาธิการสมาคมศิษย์ เก่าวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เปิด เผยว่า ทางสมาคมฯก­ำาหนดจัดประชุมสามัญใหญ่ ประจำาปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธ.ค. นี้ ที่ห้อง ประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยมีวาระสำาคัญ คือ การเลือกตั้งนายกสมาคม­ศิษย์เก่าวิทยา ศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และการ ปรับปรุงข้อบังคับของสมาคม.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.