ยาเฉพาะกิจกับโรคอีดี

Daily News Thailand - - บทความ-ละคร -

ยาเฉพาะกิจมีต้นตอมาจากสา­รชนิด พีดีอี 5 ไอ แล้วแยกหมู่เหล่าเป็นกลุ่มย่อยได้ 5 ถึง 10 ชนิด โดยแยกกันที่ชัดเจนตรงดูดซึม ได้เร็วจาก 10 นาทีไปถึง 60 นาที บ้างก็ 120 นาที ถึงจะออกฤทธิ์โดยมีอาหารเป็นอุปสรรค ส�าคัญคืออิ่มมากมีความสุขมากจากการ­กิน อาหารอร่อย ไขมันจัด อิ่มจัด ก็จะมีผลเสีย ต่อการออกฤทธิ์คือออกฤทธิ์ช้า การแข็งตัว จึงไม่ได้ผล โดยเลื่อนออกไปจาก­หวังผลใน 60 นาที กลายเป็น 3 ชั่วโมงหรือยาวจากค ่�า ไป เป็นเช้า ทาให้ความตั้งใจและการนัดหมาย� ถูกเลื่อนโดยไม่ตั้งใจ แบบไม่ต้องการเลย ปกติ ตั้งใจจะใช้งานกันตอนหัวค ่�า หลังอาหารเย็น สัก 2-3 ชั่วโมง แต่พอฤทธิ์ยาไปออกฤทธิ์ ตอนตีสองตีสามก็เท่ากับทาความผิดหวัง� อย่างโหดร้ายที่สุด ดังนั้นการเลือกชนิดยาให้ ดูดซึมเร็ว ออกฤทธิ์เร็ว แน่นอนจึงจ า�เป็นที่สุด หากไม่อยากให้ต้องรอเก้อซ า้�แล้วซ า้�อีก ยากิน จึงมีจุดอ่อนเฉพาะคน เฉพาะโรคที่พบร่วมกัน เช่น บางคนมีโรคหลายอย่างแอบแฝงอยู่ไม่รู้ตัว ก็จะบ่นซ า้� ซากว่ายาไม่ได้ผลอยู่ตลอดเวลา บ่น ว่ากินยาแล้วเหมือนกินแป้ง ก็มีเหตุและผลจาก ชนิดของยา

สาเหตุแอบแฝงของโ­รคที่มีอยู่แต่ไม่ แสดงออกแล้วก็ไม่เคยหาเวลาใ­ห้แพทย์ตรวจ และรักษาก็เลยเป็นชายที่ผิดหวังอยู่ตลอด เวลา ที่ชัดเจนคือถ้ากินยาพลาดจะมีวิธี การฉุกเฉินกู้หน้ายังไงเช่นทายังไงให้อีก� 10 นาที ขอมีพระเอกม้าขาวตัวจริงมาช่วยให้มี การแข็งแรงอย่างสุด ๆ คือเกินร้อยเป็นต้น นั่นเอง คือผลประโยชน์อย่างแท้จริงของการพบ แพทย์ให้รักษาอีดี ตัวอย่าง โรคอ่อนตัวสุด ๆ แต่ก็ยังแข็งตัวได้โดยให้พึ่งแพทย์ได้เสมอ ได้แก่ โรคอัมพาตขาสองข้าง หรืออัมพาต ทั้งแขนขาบ้าง บ้างก็อ่อนแอจากเบา­หวาน เรื้อรังเกิน 5 ปี บ้างก็อ่อนแอหลังผ่าตัดมะเร็ง ต่อมลูกหมาก แต่ก็ยังต้องการมีเพศสัมพันธ์ ก็มียาช่วยให้แข็งแรงอยู่เสมอมา 10 ปีแล้ว เป็นต้น ใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอันตราย พร้อมกับวิธีการพระเอกม้าขาว คือแพทย์ จะสอนให้รู้จักการใช้ยาฉีดอย่างปลอดภัย ประโยชน์ของยาฉีดจะคอยช่วยให้ได้ผลเร็ว ใน 10 นาที ท า�ให้ชายผิดหวังมีความพร้อมจนมี ความสุขสมหวังได้ทุกครั้ง

ฉะนั้นชายหัวอ่อนจะได้เปรียบกว่าชายหัว แข็ง คือติดตามการรักษากับแพทย์ ขออย่าเป็น ชายหัวดื้อที่ชอบตามใจตัวเองทุกอย่าง เช่น ยา แบบนี้ก็ไม่เอา วิธีการรักษาแบบนี้ก็ไม่เอา คือไม่ เชื่อค า� แนะน า� ของแพทย์ผลสา�เร็จจะเพิ่มขึ้น ชาย ที่พร้อมปฏิบัติตามค�าแนะน �า แพทย์ก็จะมีความ สุขสมหวังทางกายและ­ใจ และความสมห­วังทาง เพศจะได้มีความสุขสมดุลอย่างน่าอิจฉา ทา�หน้าที่ ของฝ่ายชายอย่างสมบูรณ์ทันใจสุขสมอารมณ์ หมาย เป็นผู้นา�ของครอบครัวครบถ้วนทุกบทบาท แน่นอน

ท่านใดที่มีปัญหาสมรรถภา­พทางเพศ ที่จะต้องขอถามหรือขอค�าแนะน�าปรึกษาให้โทรฯ ได้ที่เบอร์ 08-1814-5441, 09-9494-3336 และเว็บไซต์ www.meetdoctor­o.com Line ID : droclinic ไปด้วยโดยบอกว่าชาวซามาร์คงช่วยแนะน �าให้ชาว ศิขรินบ้าง ท �าให้จัสมินปฏิเสธไม่ได้ ขณะที่อรินกับ นาธานมองรา­ชิดแบบไม่ค่อยสบอารมณ์นัก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.