‘ซิกา’

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ทั่วโลกมีการ ตื่นตัวเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกากันอย่างมาก เนื่องจากทำาให้ทารกในครรภ์มีภาวะศีรษะ เล็ก พร้อม ๆ กับอาการชักเกร็ง กระตุก หู หนวก ตาบอด เรียกว่าพิการแต่กำาเนิด โดยที่ ยังไม่มีหนทางในการ­ป้องกันโรคได้ นอกจาก การกำาจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโร­ค และ ระวังอย่าให้โดนยุงกัดเข้าก็พอ

ล่าสุดวงการสาธา­รณสุขทั่วโลกต้อง เป็นกังวลหนักขึ้นไปอีกเมื่อพบว่า “ซิกา” สามารถทำาใ­ห้เด็กที่คลอดมาเป็นปกติศีรษะ เล็กลงเรื่อย ๆ โดย รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติ พิทยสุนนท์ ที่ปรึกษาสถาบันสุขภาพเด็กแห่ง ชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) สังกัดกรมการ แพทย์ ระบุว่า เมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่าน ที่ ประเทศบราซิลได้มีการรายงานผ­ลการติด ตามเด็กทารกซึ่งเกิดจากแม่ที่ติดเชื้อซิกา ระหว่างตั้งครรภ์ แต่ตัวทารกคลอดม­าเป็น

ปกตินั้น พบว่าภายในช่วง2 ปีหลังคลอด เข้ามาเด็กจึงคลอดออกมา­เป็นปกติ แต่ก็ มีเชื้อซิกาเข้าไปในร่างกายแล้ว และเริ่ม รบกวนการเจ­ริญเติบโตของเซลล์ สมอง จึงพบว่ามีเด็กศีรษะเล็กในภาย หลัง และเล็กลงเรื่อย ๆ รวมถึงอาการ ผิดปกติ ชักเกร็ง หูหนวก ตาบอด ตามมา ซึ่งเป็นข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์ กำาลังติดตามต่อเนื่อง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.