โจมตีไม่หยุด

Daily News Thailand - - สาธารณสุข -

แล้วมีเด็กที่ศีรษะเล็กลงเรื่อย ๆ ถึง 13 ราย

เหตุผลที่ทำาให้เด็กที่เกิดจากแม่ติดเชื้อ ซิการะหว่างตั้งครรภ์มีภาวะศีรษะเล็กลงช่วง หลังคลอดนั้น เนื่องจากการศึกษาวิจัยทั้งใน สัตว์ทดลอง และห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ พบว่าเวลาที่เชื้อซิกาเข้าไปใน เซลล์ประสาท หรือเซลล์สมอง จะทา�ให้เซลล์ เหล่านี้ถูกรบกวน หยุดโต หยุดการท�างาน หรือทา�งานผิดปกติ พูดง่าย ๆ ว่ามีผลแน่นอน

ทั้งนี้ หากเชื้อเข้าไปช่วงที่แม่มีอายุ ครรภ์น้อย ๆ เช่น 3-4 เดือน ซึ่ง เป็นช่วงการเจริญเติบโตของ เซลล์สมอง เซลล์ประสาท ก็ มี โอ กา ส ที่ เชื้ อ จะ จู่ โ จ ม จ น ท� า ใ ห้ ศีรษะเล็กตั้งแต่ แรกเกิดได้เลย แต่ถ้าบังเอิญ ติดเชื้อเมื่อ 7-8 เดือน เชื้อเพิ่ง

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.