หญิงหน่อย

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เตรียมอัญเชิญองค์จำ�ลอง 8 เทพแห่งร�ช ประสงค์ออกแห่ให้ประช�ชนกร�บสักก�ระ ก่อนไปประดิษฐ�นที่เข�พระสุเมรุ เผยกิจกรรม วิน�ทีเปลี่ยนศักร�ชใหม่จะมีแค่ร้องเพลงพร ปีใหม่และร่วมจุดแสงเทียนแห่งสย�ม ขณะที่ “หญิงหน่อย” ชวนซื้อ “ข้�วส�นธรรม” ผลิตผลของเกษต­รกรผู้รักษ�ศ ีล 5 จ�ก 7 จังหวัดไปแจกคนรักเป็นของขวัญ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.