ſ ห้ามชุมนุมต้าน พ.ร.บ.คอมพ์

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. พล.ท.สรรเสริญ แก้ว กำาเนิด โฆษกประจำา­สำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว ถึงกรณีที่กลุ่มต่อต้านร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการ กระทำาความ­ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับ ที่..) พ.ศ...เตรียมตัวเคลื่อนไหวจัดกิจกรรม ในช่วงบ่ายวันที่ 18 ธ.ค. ที่อนุสาวรีย์ประชาธิป ไตยและลานห­น้าหอศิลปวัฒนธรรม กทม. ว่า รัฐบาลขอเตือนว่าการรวมตัวดังกล่าวอาจเข้า ข่ายการสร้างความไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในบ้าน เมืองจึงขอให้ผู้ที่จะไปร่วมกิจกรรมไตร่ตรองให้ รอบคอบ หรือยุติการเคลื่อนไหว เพราะทางกา­ร มีมาตรการรอง­รับเป็นอย่างดีหากมีการเคลื่อน ไหวตั้งแต่การบันทึกภาพเป็นหลักฐานและ ดำาเนินการตามหลักสากลโดยปร­ะชาชนทั่วไป ที่หวังดีต่อบ้านเมืองก็สามารถถ่ายรูปส่งให้กับ เจ้าหน้าที่ได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.