ตั้งแง่จะทำาให้วุ่นวาย

Daily News Thailand - - สกู๊ปพิเศษ-ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวต่อว่า ขอตั้งข้อ สังเกตว่าผู้ที่ต่อต้านร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ เริ่มทำาเกินขอบเขตที่เหมาะสม เพื่อหวังปลุก กระแสให้เกิดความวุ่นวายด้วยการละเมิด กฎหมายและตั้งตัวเป็นนักเลงแฮกและ­ล้วง ข้อมูลเสียเอง นอกจากนี้ ยังมีบุคคลบางกลุ่ม พยายามที่จะแฮกข้อมูลของส่วนราชการแม้จะ ทำาไม่สำาเร็จแต่เป็นตัวอย่างของภัยคุกคามที่ จำาเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายคอม­พิวเตอร์ อย่างไรก็ตาม เว็บไซต์ของสำานักงานตรวจคน เข้าเมือง (สตม.) ไม่ได้ถูกแฮกตามที่มีกระแส

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.