มีแววดีแต่อย่าประมาท

Daily News Thailand - - การเมือง -

พร้อมกับการออกมาต­รการช้อปช่วยชาติ หรือ

มาตรการลดห­ย่อนภาษีบุคคลธรรมดาที่รัฐบาลกา�หนดขึ้นระหว่างวันที่ 14-31 ธ.ค. 59 สา�หรับการใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบ การที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามจ �านวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท และการมอบเ­งินสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งจะกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินได้ระดับหนึ่ง ล่าสุดยังมีรายงาน ว่า ยางพาราที่ราคาตกมาหล­ายปี เริ่มขยับตัวดีขึ้น บางชนิดถึง กก.ละ 80 บาท ท า�ให้เกิดการคาดการ­ณ์ว่าอาจจะสูงกว่านี้ขึ้นไปอีก

เชื่อกันว่าราคาที่ขยับตัวสูงขึ้น เป็นเพราะราคา

น้า�ม นัปรับตัวเพิ่ม จากความพยา­ยามของประเ­ทศผู้ส่งออกและประ­เทศ นอกกลุ่มที่ทา�ความตกลงลด­กา�ลงัการผลิต โดยการยางแ­ห่งประเทศไทย วิเคราะห์ว่า มีหลายสาเหตุ ได้แก่ยางธรรมชาติทางภาคใต้ออกสู่ตลาด น้อยเพราะมีฝนตก นา้�ท่วมหลายจุด ขณะที่ความต้องการของปร­ะเทศ จีนเพิ่ม เพื่อเติมปริมาณสต๊อกที่ลดลงเล็กน้อย ส่วนประเทศอินเดียก็ ใช้ยางเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคานา้�มันปรับตัว ค่าเงินบาทและเงินเยน อ่อนตัวลง ก�าไรของภาคอุตสาหกรรมดีขึ้น และเศรษฐกิจจีนเพิ่มมี เสถียรภาพ

แนวทางการวิเคราะห์ในมุมมองของผู้ประกอบ

การที่เกี่ยวข้องยังเห็นว่า ราคาในตลาด­ต่างประเทศมีทิศทางจะลดลง ซึ่งอาจเป็นช่วงสั้น ๆ ที่นักลงทุนเทขายเก็งก�าไร หรือการที่ราคาสูง ขึ้น ท�าให้ผู้ประกอบการบ­างรายขาดทุน จึงกดดันให้ราคาปรับลดลง จึงต้องรอดูปัจจัยอื่น ๆ จากต่างประเทศที่จะส่งผลกระทบ ส่วนใน ประเทศไทยเ­ชื่อว่าการมีฝนตกหนักและน้�าท่วมทางภาคใต้ ท�าให้ ผลผลิตออกน้อย ดันราคาให้สูงได้

ช่วงที่ผ่านมา ราคายางพาร­าตกตา่� ทา�ให้รัฐและ

เอกชน ต้องหาทางออก ทั้งลดพื้นที่ปลูก โค่นทิ้งบางส่วน และการใช้ งานวิจัยเพื่อการแปรรูปหรือใช้ประโยชน์อื่นในประเทศ เช่นการนา�ไป ผสมท า�ถนน หรือท า�โฟมยางส า�หรับปูพื้นแหล่งรองรับนา้� ซึ่งทา�ได้ผล ดี อย่างไรก็ตาม การแปรรูปมักทา�ในช่วงที่ยางราคาตก ท า�ให้ต้นทุน ต า่� แต่เมื่อราคาดีขึ้น ควรพิจารณาว่า จะกระทบกับงานวิจัยหรือความ พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางอย่างไร นอกจากนี้ ควรตรวจสอบ ว่า แนวทางที่เคยก า�หนดให้หน่วยราชการนา�ไปแปรรูปใช้ในรูปแบบ ต่าง ๆ ยังดา�เนินการอยู่หรือไม่ มีปัญหาใดที่ควรสนับสนุน ทั้งนี้ การ แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ย่อมคุ้มค่ากว่าการขายผลผ­ลิตขั้นต้นอย่าง แน่นอน.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.