จับเสื้อปลอมแบรนด์ดังที่จตุจักร

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 18 ธ.ค. พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รรท.ผบก.สปพ. พ.ต.อ.ส �า ราญ นวลมา รอง ผบก.สปพ. พ.ต.อ.จักรเพชร เพชรพลอยนิล ผกก.สายตรวจ พ.ต.ท.รัชยุตม์ วัชรโกมลมาศ รอง ผกก.สายตรวจ รรท.สว.งานสายตรวจ 1 พ.ต.ท.พรพรหม จักษุรักษ์ รอง ผกก.สายตรวจ และตา�รวจท่องเที่ยว ร่วมกันจับกุมนายรัฐพล ศิริจันทึก อายุ 26 ปี พร้อมของกลางเ­สื้อยืดเลียนแบบยี่ห้อพอล แฟรงค์ 1,290 ตัว กางเกงเลียนแบบยี่ห้อ พอล แฟรงค์ 55 ตัว หมวกเลียนแบบยี่ห้อพอล แฟรงค์ 36 ใบ รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 7 แสนบาท ที่ร้านค้าไม่มีชื่อภายในโครง­การ 5 ตลาดนัดสวนจตุจักร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

ด้าน พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า การจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผล­การจับกุมที่ย่าน ประตูนา้� เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา โดยในครั้งนี้เป็นร้านจัดส่งสินค้าไปจา�หน่ายตามที่ต่าง ๆ นอกจากนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ผ่านทางส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ (ตร.) ว่า ที่ประเทศไทยมีการลักลอบจา�หน่ายสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์จา�นวนมาก และแจ้งความ ไว้นานแล้ว และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ดา�เนินการในเรื่องนี้ โดยเร็ว เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย

ในเบื้องต้นแจ้งข้อหา จา�หน่าย หรือมีไว้เพื่อจา�หน่าย ซึ่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้า ปลอม และเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วในราชอาณา­จักร ไทย นา�ส่งพนักงานสอบสวน สน.บางซื่อดา�เนินคดี. ร้อน ผิดกับเมื่อ 6-7 ปีที่แล้วราคายางสูง 180 รัฐมนตรีคนนอกซื้อขายตา�แหน่งก็ถือว่าไม่เป็น บาท ดังนั้นต้องท�าอย่างไรที่จะให้ประชาชนมี ความผิดตามมาตรา 44 ของกฎหมายพ­รรค รายได้ที่ดีขึ้น การเมืองใช่หรือไม่ ที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมา เพราะผู้ฝ่าฝืนมาตรา44 ต้องโทษจ า�คุกตั้งแต่ 5 ปีถึง 20 ปี จาคุกตลอดชีวิตหรือประหาร� ชีวิต ซึ่งเป็นบทลงโทษที่รุนแรง จึงอยากให้ กรธ.พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบคร­อบคลุมถึง ผู้ที่ไม่อยู่ในพรรคการเ­มือง แต่ใช้อ�านาจ ทางการเมืองเพื่อแสวงหาประ­โยชน์โดยมิชอบ ด้วย เพื่อช่วยท�าให้การเมืองไทยโปร่งใสมาก ขึ้น” นายองอาจ กล่าว

นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ กรธ.กล่าว ว่า หลังจาก กรธ.ได้ฟังความเห็นเกี่ยวกับร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง และ พ.ร.ป.กกต.แล้วก็ จะพิจารณาว่า ปรับได้ส่วนใด โดยจะเริ่มต้นจาก ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเ­มืองก่อน ซึ่ง กรธ. จะพยายามดูเนื้อหาเพื่อให้พรรคการเมือง สามารถปฏิบัติได้หรือไม่กระทบมากจน­เกินไป อาทิ จ า� นวนสมาชิกพรรค กรอบเวลา รวมทั้ง บทลงโทษ เป็นต้น เพราะเราเข้าใจว่าพรรค ขนาดใหญ่ พรรคขนาดกล­างและพรรคข­นาด เล็กมีความสามารถ­และข้อจ�ากัดแตกต่างกัน แต่ขอยืนยันว่าการทบทวนข­อง กรธ.จะไม่ให้ กระทบต่อหลักการที่ กรธ.ได้วางไว้เพราะหลัก การถูกก �า หนดโดยกรอบ­ของร่างรัฐธรรมนูญที่ ผ่านการลงประ­ชามติไปแล้ว ตั้งซึ่งน่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติตั้งแต่การหา คนมาปฏิบัติหน้าที่เชื่อว่าคงไม่มีใครอยากมาท­า� เพราะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดถึง 2 เดือน ไม่คุ้ม ค่าที่จะไปท�า ส่วนที่บอกว่า กกต.จังหวัดถูก การเมืองแทรกแซงนั้น กกต.จังหวัดเป็นข้าราช การอาจจะยังมีความเกรงใจ ไม่กล้าทุจริต แต่ ผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่ได้เป็นข้าราชการและ­รับ เบี้ยเลี้ยงเพียง 2 เดือนอาจรับผลประโยชน์จาก นักการเมืองในพื้นที่ได้ไม่ยาก

นายสมชัย กล่าวอีกว่า กรณีที่นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน กรธ. ระบุว่ามีงบราชการลับให้ กับ กกต.เพื่อทา�เรื่องสืบสวนสอบสวน­เพื่อให้มี ประสิทธิภาพนั้นตนคิดว่างบประมาณเ­ท่าที่มีอยู่ก็ น่าจะเพียงพอแล้วซึ่งไม่อยากให้มีการใช้งบ ราชการลับเพราะไม่สามารถพิสูจน์ความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณได้เรายังมีหน่วยงานราชกา­ร ที่ใช้งบราชการลับไม่เพียงพออีกหรือ ตนอยาก ให้ กกต.เป็นต้นแบบสร้างความโปร่งใสไม่อยาก ให้เป็นองค์กรดา�มดืที่ตรวจสอบไม่ได้

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.