เบี้ยวจ่าย ſ จา�นา�ทา�ยอดส่งออกลดลง

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายก สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เบื้องต้นคาด ว่าจะมีสมาชิกของสมาคมอ­ยู่ในกลุ่มผู้ที่ต้อง ชดใช้ค่าเสียหายจากโคร­งการจา�นา�ข้าวด้วย แต่ ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนกา­รยุติธรรมก่อนจึงจะสรุป ได้ว่าต้องชดใช้ค่าเสียหายจริงหรือไม่อย่างไร ซึ่ง โดยส่วนตัวแล้วเห็นว่าในช่วงนั้นเป็นสถานการณ์ ไม่ปกติที่ข้าวเกือบทั้งหมดไปอยู่ในมือรัฐบาลผ่าน โครงการรับจา�นา�ข้าวทา�ให้ผู้ที่อยู่ในธุรกิจค้าข้าว ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อม เช่นบางบริษัทเข้าไปประมูลเพื่อนา�ข้าวไป ส่งมอบตามคา�สงั่ซื้อโดยตรงจาก­รัฐบาล หรือบาง กลุ่มจะซื้อต่อจากผู้ที่นา�ข้าวจากรัฐบาลมาขายต่อ อีกที และขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าคา�สงั่ให้ ชดใช้ค่าเสียหายในส่วนผู้เกี่ยวข้องที่เป็นภาค เอกชนจะครอ­บคลุมถึงกลุ่มใดบ้าง การส่งออก ข้าวขณะนั้นปรับตัวลดลงเหลือเพียงปีละ 6-7 ล้านตันเท่านั้น จากปริมาณส่งออกข้าวโดยเฉลี่ย ของไทยที่ 8-9 ล้านตัน เนื่องจากราคาข้าวไทย ปรับตัวสูงขึ้น ทา�ให้ผู้นา�เข้าหันไปสั่งซื้อข้าวจาก ประเทศอื่น และการที่ข้าวส่วนใหญ่อยู่ในมือ รัฐบาล ทา�ให้เอกชนบางกลุ่มเข้าไม่ถึงการต่อรอง ซื้อขายข้าวในสต๊อกไม่มีข้าวไปส่งมอบจ�าเป็น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.