ſ “ปู”ลงพื้นที่อุบลราชธานี

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พร้อม ด้วยอดีต ส.ส.ภาคอีสาน พรรคเพื่อไทย อาทิ นาย สมคิด เชื้อคง อดีต ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อ ไทย เป็นต้น ร่วมทา�บุญทอดผ้าป่าสามัคคี และ ปลูกต้นพะยูง กับประชาชนที่วัดโคกชา�แระ อ.ทุ่ง ศรีอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมีประชาชนมาร­อ ต้อนรับพร้อมขอถ่ายภาพร่วมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นจา�นวนมาก และผูกข้อมือสู่ขวัญ มีประชาชน ในพื้นที่น�าข้าวสารหอมมะ­ลิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหลาม ข้าวต้มมัดและข้าวจี่ มามอบให้เป็น ของฝากกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพื่อเป็นการขอบคุณ ถึงน้�าใจที่ช่วยชาวนาซื้อข้าวในช่วงที่ผ่านมา พร้อมเรียกร้องให้กลับมาบริหารประเทศอีกครั้ง เพื่อหวังว่าราคาข้าวจะดีขึ้นเหมือนเมื่อครั้งมี โครงการรับจา�นา�ข้าว เมื่อเสร็จกิจกรรม น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ เดินทางกลับด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยว บินที่ ดีดี 9315 โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใด ๆ

เมื่อเวลา 11.20 น. นายอภิสิทธ์ิ เวชชา ชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยี่ยม พี่น้องประชาชนใ­นพื้น ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของ ประชาชน โดยนายอภิสิทธ์ิกล่าวระหว่างพบปะ ประชาชน ว่า สมาชิกพรรคต้องพบปะพี่น้องพบ ประชาชนว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างเพื่อให้เขา สะท้อนออกมา ซึ่งในช่วง2 ปีเศษที่ผ่านมาต้อง ยอมรับว่าราคายางพา­รา พืชผลการเกษต­รไม่ดี ราคาตกต่า� ทา�ให้พี่น้องประชาชนเ­กษตรกรเดือด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.