ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง

Daily News Thailand - - เกษตร -

นำยทวี กำญจนำ ผู้อำ�นวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรฝนหลวงภ­ำคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นประธำนพิธีเปิดกำรฝึกอบรมอำสำส­มัครฝนหลวงภำ­คตะวันออกเฉียงเหนือภำยใต้ โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร จิตอำสำช่วยพระบิดำปฏิบัติกำรฝนหลวง ณ ห้องรัตน สยำม โรงแรมทองธ­ำรินทร์ อำ�เภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยมี นำงนิ่มนวล ประสงค์ดี นักวิเคราะห์นโยบายและแ­ผนช า� นาญการ รักษา ราชการแทนเ­กษตรและสหก­รณ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการแล­ะ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเก­ษตรและสหกร­ณ์ในจังหวัดสุรินทร์ กล่าวต้อนรับ

ส�าหรับการจัดการฝึกอบรมอาสาส­มัครฝนหลวงภา­คตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตอาสาช่วยพระบิดาปฏิบัติการฝนหลวง มีผู้เข้าร่วม การฝึกอบรม จ�านวน 140 คน ประกอบด้วย ผู้ที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลง­ใหญ่ใน พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ�านาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด และมหาสารค­าม มีระยะเวลากา­รฝึกอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 7–9 ธันวาคม 2559

และหลังจากการฝึกอบรมแล้ว ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับความรู้และเป็นตัวแทน ของผู้รับบริการฝนหลวงข­องภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเผยแ­พร่ประชาสัมพันธ์การ ปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งและประสาน­ความต้องการของผู้รับบริการ ในพื้นที่ ให้การด �าเนินการช่วยเหลือมีความสอดคล้องและตรงตา­มความต้องการของผู้รับ บริการในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น

ตลอดถึงกำรให้บริกำรฝนหลวงเ­กิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดแก่เกษตรกรและ­ประชำชน

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.