รัฐบาลควรฟังเสียงต่อพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์

Daily News Thailand - - การเมือง -

“เรื่องใหญ่” คณะรัฐมนตรี “ตู่ 4”

ร่าง พ.ร.บ.การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่..) “ไม่ค่อยหอมหู” “สภาของคุณ” ร่าง “ขัดต่อความสงบ เรียบร้อยและ ศีลธรรมอันดี” “ค�าใหม่”

พล.ต.อ.ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ “ข้ อ มู ล ที่ ต้องถูกระงับยับ ยั้ง” ร้อย”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.