ตั้งด่านรวบเอเย่นต์ค้ายา

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

เมื่อ เวลา เมื่อ เวลา

ศีล 5 จงมาปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้มี ความสุขความเจริญ ปราศจากโรค­ภัยไข้เจ็บ และขอให้สำาเร็จสมความปรา­รถนา อันเป็นไป ในทางที่ดีตลอดปี 2560 และตลอดไปเ­ทอญ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.