นำาร่องใช้ ‘ปทุมธานีโมเดล’ แก้ปัญหารุกพื้นที่คลอง1-13

Daily News Thailand - - เกษตร -

นายพิสิษฐ์ พิบูลย์ศิริ ผู้อำานวยการ โครงการส่งนำ้าและบำารุงรักษารังสิตเหนือ สำานักงานชลประท­านที่ 11 กรมชลประทา­น เปิดเผยว่า ปัญหาการรุกลำ้าคลองจนเกิดปัญหา ต่อการระบายน­ำ้า และการทิ้งขยะสิ่งปฏิกูล ทำาให้นำ้าเน่าเสีย สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนั้น

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.