ต้จัดอสนวรัดบมปีน60ต์ ช่บวขงสเท.เพิ่ศมการถ ล

Daily News Thailand - - หน้าหนึ่ง -

วธ.จัดสวดมนต์ข้าม ปี “ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ” จัดรถแอร์บริการฟรี “ไหว้พระ 10 วัด สืบ สิริสวัสด์ิ 10 รัชกาล” ขานรับเทศกาล บขส. เพิ่ม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.