ฝนตกไม่ทั่วฟ้า

Daily News Thailand - - การเมือง -

น่า ทีวีดิจิตอล ผู้ประกอบธุรกิจ “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี “หัวหน้า คสช.” ตามมาตรา 44 ฉบับที่ 76/2559 มาตรการส่งเสริมการประกอบ­กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมน­าคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ยืดเวลาการจ่ายค่าสัมปทานให้ กับ กสทช. “การส่งเสริมให้ประชาชน สามารถเข้าถึง และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความหลากหล­าย ถูก ต้อง ครบถ้วน และปราศจาก­การบิดเบือน ยังมีความสา�คัญทั้งใน ด้านการรักษาความสงบ­เรียบร้อยและความมั่นคงของชาติ การ ส่งเสริมความสามัคคี และสมานฉันท์ของประชาชน” “นายกฯลุงตู่” ใจเจ็บ ไม่อาฆาตมาดร้าย กลุ่มคนที่คอยจ้องทา�ลาย ยกทีมโจมตีรัฐบาล แบบไม่ให้ความเป็นธรรม จ้องล้มจ้องดิสเครดิต อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ไม่ผูก

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.