‘ปนัดดา’ชงฟื้นตำาแหน่งครูใหญ่สื่อคุณค่าทางใจ ปรับหลักสูตรทวิภาคีอาชีวะ สร้างผู้เรียนสู่มาตรฐานสาก­ล

Daily News Thailand - - การศึกษา - จินดารัตน์ โพธิ์นอก

. . นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ คลินิกด้วยวิธีการปรึกษาหารือ และ ๓) การ แนะนา�โปรแกรมหรือกระบวนการ­แก้ปัญหา ต่าง ๆ ทางคลินิกและทางการ­ศึกษา เครื่อง มือหลักในการประเ­มินทางจิตวิทยาประกอบ ด้วย เครื่องมือวัดอิงกลุ่ม การสัมภาษณ์ การ สังเกตพฤติกรรม และกระบวนก­ารประเมิน อย่างไม่เป็นทางการ

กระบวนการป­ระเมินเชิงวินิจฉัยผู้ เรียนจะเริ่มจากการตั้งจุดหมายในการ­วินิจฉัย โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทา�งานร่วมกัน เพื่อช่วย เหลือผู้เรียน ไปจนกระทั่งการติดตามผลการ ปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ และดาเนินการ� ประเมินซ้�า ซึ่งรายละเอียดของขั้นตอน กระบวนการส­ามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก พจนานุกรมดังกล่าว ซึ่งการประเมินเชิง วินิจฉัยสาหรับผู้เรียนบางรายอา­จไม่จ� �าเป็น ต้องใช้กระบวนการทั้งหมดก็ได้ ทั้ ง นี้ กระบวนการป­ระเมินเชิงวินิจฉัยเป็นกลยุทธ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจปัญหาและความ ต้องการของผู้เรียน รวมทั้งการได้มาซึ่ง สารสนเทศเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาตามความ ต้องการเฉพาะ­ของผู้เรียน การประเมินเชิง วินิจฉัยจึงเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาและ ช่วยเหลือผู้เรียนอย่างประกันคุณภาพและมี ประสิทธิภาพ.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.