ตีกอล์ฟกับระบบอุปถัมภ์

Daily News Thailand - - การเมือง -

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เมื่อสองวันที่ผ่านมาได้มีวาระการพิจารณารายงา­นเรื่อง “การแก้ไข ปัญหาอุปถัมภ์ในระบบราชก­ารไทยให้เป็นรูปธรรม” ของคณะ กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบ อุปถัมภ์ โดยในรายงา­นได้สรุปปัญหาที่ท า�ให้ระบบราชการ­ไทยไม่ พัฒนา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ “ระบบอุปถัมภ์” ที่ไม่ยึดความ รู้ความสามารถ ท �าให้คนเก่งคนดีไม่สามารถอยู่ในระบบได้ ซึ่งในรายงานไ­ด้มีการเสนอแนะ­การแก้ไขปัญหาหลายข้อ และ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.