สุดยอดเลย

Daily News Thailand - - ภาพ-ข่าวสังคม -

หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับประจำ�วันอ�ทิตย์ที่ 25 ธันว�คม พุทธศักร�ช 2559.......... ปรับครม. ผ่�นเรียบร้อย โรงเรียน นอกจ�กปรับเปลี่ยน-เพิ่มรมต.อย่�งที่เป็นข่�ว แล้ว...ยังมีก�ร เพิ่มบทบ�ทรมต. เจ้�กระทรวงให้ม�กขึ้น...พร้อมเปิดช่องให้มี ซึ่งจะ เป็นวงห�รอืภ�ยในระหว่�งน�ยกฯกับรองน�ยกฯ... คงคล้�ย ๆ กับ inner Cabinet แบบที่รัฐบ�ลในต่�งประเทศเข�มกัีน อะไรทำ�นอง นั้น.......... ... ฟีดแบ๊กหลัง ฉบับใหม่ ผ่�นคว�มเห็นชอบจ�กสภ�นติิบัญญัติแห่งช�ติ (สนช.)... ทำ�เอ�เว็บไซต์ของหน่วยร�ชก�รหล�ยแห่งถูก

กันไม่เว้นแต่ละวัน...ขณะที่กระทรวงดิจิทัลฯ (ดีอี) ดูเหมือนยังเงียบ ๆ...หรือกำ�ลังซุ่มว�งแผน แก้ปัญห�อยู่ ...แต่ไม่ว่�จะยังไง? ไหน ๆ กระทรวงนี้ก็ได้ ม�นงั่เป็นรมต. ใหม่ป้�ยแดงแล้ว...สังคมช�วเน็ตค�ดหวังจะได้เห็น ออกม�แสดงถึงฝีไม้ล�ยมือเป็นที่ประจักษ์แก่ ให้ เป็นที่จดจำ�สักครั้ง...เพร�ะจะให้เว็บไซต์แต่ละหน่วยง�นม�คอย ส�ละวนแก้ปัญห�เองโดยลำ�พงัคงไม่เหม�ะเท่�ไหร่?...

น่�สนับสนุน คณะ กรรม�ธกิ�รวิส�มญัศึกษ�ก�รแก้ไขปัญห� ให้เป็นรูปธรรมของสน­ช. ที่มี เป็นประธ�นฯ...ชงยกระดับก�รแก้ปัญห�ระบบอุปถัมภ์ ...ว�งกฎเหล็ก หรือ กับผู้มีส่วนได้ ประโยชน์ ห้�มข้�ร�ชก�รที่เกษียณอ�ยเป็ุนที่ปรึกษ� ภ�คธุรกิจที่ผู้นั้นเคยมีอำ�น�จอย่�งน้อย 2 ปี... ขออนุโมทน� ถ้�ท�ำได้จริง...ประเทศช�ตบ้ิ�นเมือง เจริญก้�วหน้�แน่นอน...อย่�งที่รู้กัน...ระบบอุปถัมภ์ ม�น�นในสังคมไทย... ...ยกเว้นท่�นผู้นำ� น�ยกฯและหัวหน้� คสช. จะเป็นหัวหอกแก้ปัญห�เรื่องนี้ด้วยตัวเอง...หรือจะ ใช้ ประเดิมสร้�ง บรรทัดฐ�นที่ดีในยุค ก็จะดีไม่ใช่น้อย.......... เป็น แต่ เนื้อห�รูปแบบกลับไม่ใยดี ระบบก�รศึกษ�บ้�นเร�เลยไปไม่ถึงไหน...ผลสอบ PISA จึง ...ขน�ดปรับครม.เปลี่ยนรมต. ก็แล้ว ยังวนเวียนกับเรื่องเก่� ๆ อีก... จะชงเสนอ ครูใหญ่-อ�จ�รย์ใหญ่ ...อ้�งว่�มีคว�มหม�ยลึกซึ้ง สื่อ คว�มหม�ยได้ชัดเจนกว่�ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียน...ทำ�ไมไม่ไปคิดเรื่อง มีคว�มทันสมัย ทัดเทียม สู้กับประเทศอื่นเข�ได้...ดีกว่�ไปคิดเรื่อง ตำ�แหน่งแห่งหนเป็นไหน ๆ.......... สำ�นกัง�นประกัน สังคม แก่ผู้ประกันตน 12 ล้�นคน ...ให้ส�ม�รถ

เป็นครั้งแรก...กำ�หนดเกณฑ์ ผู้ประกัน ตนอ�ยุ 30-39 ปี ตรวจได้ทุก 3 ปี อ�ยุ 40-54 ปี ตรวจได้ทุกปี...ตั้งแต่ ตรวจห�น�ำ้ต�ลในเลือด จนถึงเอกซเรย์ทรวงอก... ประก�ศใช้ 1 มกร�คม นี้.......... ขอเป็นแมลงวันตอมแมลงวัน...

ให้สภ�ขบัเคลื่อนก�รปฏิรูปประเทศ (สปท.) ทบทวนร่�งพ.ร.บ. คุ้มครองสิทธิเสรีภ�พ ส่งเสริมจริยธรรมและม�ตรฐ�นวิช�ชพีสื่อมวล ชนฯ ที่ปรับปรุงม�จ�กร่�งหัวเชื้อที่สภ�ปฏิรูปแห่งช�ติ (สปช.) ซึ่งมี ตัวแทนสื่อเข้�ไปร่วมร่�งด้วย…เห็นด้วยกับข้อห่วงใยอำ�น�จรัฐแทรก ห�ก ร่วมเป็น 4 ใน 13 คณะกรรมก�รองค์ก�รวิช�ชพี สื่อมวลชน...ทว่� ที่สื่อว�ดฝันม�นบัแต่ก่อตั้งสภ� ก�รหนังสือพิมพ์ฯ และสภ�วชิ�ชพีวิทยุโทรทัศน์ ว่� เป็นเสือกระด�ษจริงรึเปล่�? ...คำ�ใหญ่ โก้ ๆ

จะเกิดผลยังไง? ห�กได้แต่คิด ไม่พร้อม ไม่เริ่ม ไม่ทำ� เพร�ะคุณธรรมจริยธรรมจะเกิดเมื่อ ปฏิบัติ ??.......... ของ ขวัญปีใหม่ ก�รตู์นนิสต์สองภ�ษ�ไทย-อังกฤษ ทุกวันศุกร์ หน้�ก�รศึกษ� แจกปฏิทิน 2560/2017 สุดชิค น่�รกั ๆ พร้อมวันหยุดตลอดปี ใครสนใจคลิกไปด�วน์โหลดใช้ฟรีที่ facebook/ @littlegrad­ong.......... เวล� 03.00-07.00 น.

รมว.ก�รท่องเที่ยวและกีฬ� เป็นประธ�น

นำ้าใจ สาระ ลำ่าซำา กรรมการผู้จัดการและประ­ธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงิน 1 แสนบาท สนับสนุนการดำาเนินงานสมาคมศิษย์เก่าเมตตาศึกษา โดยมี พล.ต.ต.สม สง่า ชรินทร์ อุปนายกสมาคม­ศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาศึกษา รับมอบ ที่ข่วงประตูท่าแพ...

สู่สุคติ วีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานสวด­อภิธรรมศพ คุณแม่พิศมร กฐินะสมิต มารดาของ ชลิต กฐินะสมิต โดยมี ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานรุ่นนักบริหาร การยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่น 21 และ คณะนักศึกษาบ.ย.ส.รุ่น 21 ร่วมพิธี ที่วัดเสมียนนารี

ยินดี ยุทธนา หยิมการุณ ผู้ตรวจราชการ­กระทรวงการ­คลัง ประธานรุ่นหลักสูตร นักบริหาร การเงินการคลังภาครัฐระดับสูงรุ่น 2 และเพื่อน ๆ ร่วมแสดงความ­ยินดีกับ พิริยะ เข็มพล ใน โอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง ที่โรงแรมแกรน­ด์ ไฮแอทเอราวัณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช­กุมารี เสด็จฯ ไปทอดพระเน­ตรวัตถุท้องฟ้าและทรงเก็บ ข้อมูลวิจัยด้านดาราศาสต­ร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษ­า อำาเภอจอมท­อง จังหวัดเชียงใหม่

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.