‘ช�คริต’

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

ผิดชอบหล�ยอย่�งถ�โถม ทั้งต้องดูแลแม่ป่วย ง�นในวงก�ร ธุรกิจทำ�ให้ชีวิตตะกุกตะกัก ครวญ ยังรักเป็นห่วงและคิดถึงเสมอ ต่�งคน ต่�งเจ็บ ยังโทรฯ คุยกันเพื่อปรับสภ�พจิตใจปัด ข่�วทำ�ร ้�ยร่�งก�ย ปฏิเสธไม่มีมือที่ส�มทั้ง “ต�ล เซ็กซี่ลีโอเกิร์ล” และ “โบวี่-อัฐม�” แค่ม�ก นิข้�วที่ร้�นอ�ห�รแล้วขอถ่�ยรูปเท่�นนั้ ยังไม่ปิดประตู “รักรีเทิร์น” ขอให้เป็นเรื่อง อน�คต

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.