เลี่ยงอันตราย’

Daily News Thailand - - การเมือง -

บ่อยที่ผู้ป่วยกระดูกคอหัก ซึ่งยังไม่ไปกดทับ เส้นประสาท แต่เมื่อเคลื่อนย้ายผิดวิธี กระดูกจะเคลื่อนไปทับเส้นประสาท ทำาให้ คนไข้เป็นอัมพาต หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

หรือคนป่วยมีอาการกระดูกสันหลังหัก ยังไม่กดทับเส้นประสาท แต่เมื่อเคลื่อนย้ายผิดวิธี ทำาให้กดทับเส้นประสาท ดังนั้น หากประสบ อุบัติเหตุ หากมีอาการเหมือนกระดูกหักบริเวณคอ และกระดูกสันหลัง ควรรอให้เจ้าหน้าที่มา เคลื่อนย้าย

การที่กระดูกต้นคอหัก หากมีการ เคลื่อนย้ายไม่ดี มีผลทำาให้เกิดการหยุดหายใจ ได้ ส่วนกระดูกสันหลังหัก แล้วเคลื่อนย้ายไม่ดี ขาสองข้างอาจเป็นอัมพาต ซึ่งในบางกรณีอาจ ต้องมีการดามกระดูกส่วนนั้นก่อนเคลื่อนย้าย วิธีคือ ต้องทำาให้กระดูกที่เคลื่อนอยู่ มีการ ขยับเขยื้อนน้อยที่สุด ยิ่งในภาวะฉุกเฉิน ยิ่งต้อง ระวัง ซึ่งหากมีอาการหรือมีกระดูกหัก คนไข้จะ มีอาการปวด หรือมีรอยบวมในจุดดังกล่าว

ขณะที่อุบัติเหตุที่มีวัสดุต่าง ๆ เสียบ เข้าไปในร่างกาย ไม่ควรดึงออกทันที เพราะเมื่อ รีบดึงออก เลือดยิ่งไหลออกมาม­ากขึ้น หรือบาง รายที่มีลำาไส้ไหลออกมา ควรนำาผ้าสะอาดปิด ไว้ก่อน ซึ่งบางคนกลัว รีบยัดใส่เข้าที่ จะทำาให้ มีผลร้ายต่อร่างกายได้

“ถ้�ผูป้ระสบอุบัติเหตุเป็นเด็ก อ�จมี อ�ก�รตื่นตกใจ ต้องใช้ก�รหลอกล่อ เพื่อให้เด็ก อยู่เฉย ๆ ไม่ขยับตัวม�ก เพร�ะถ้�มกีระดูกหัก ส่วนนั้น ๆ อ�จจะเคลื่อนได้” จะได้อบอวลไปด้วยความสุข.

นพ.ยอดรัก ประเสริฐ ไม่ประมาท รู้จุด เสี่ยงร่างกายตัวเอง และมีการเตรียมความ พร้อม

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.