ก คนไทยต�ยบนถนน ตอน มองให้ลึกถึงเบื้องหลัง

Daily News Thailand - - กทม.-จราจร - ไฟเหลือง

ม�ตอ่บทคว�มของ ดร.ปนัดด� ชำ�น�ญ สุข คิดทบทวนเรื่องคนไทยต�ยบนถนน ตอน มองให้ลึกถึงเบื้องหลัง

ชาติตะวันตกให้ความหมายกา­รตายจาก อุบัติเหตุทางถนน (อบถ.) ว่าเป็นความรุนแรง ซึ่งดูได้จากการจงใจ­ใช้คำาศัพท์ว่า Kill on the Road ซึ่งในไทยนั้น การตายกลาง­ถนนเคยเป็น ประเด็นที่ถูกกำาหนดให้เป็น “วาระแห่งชาติ” ได้ สร้างความดีใจให้แก่กลุ่มนักวิชาการและภา­คี เครือข่ายที่ทำางานแก้ไขและป้องกัน อบถ.อย่าง มาก เพราะหลงผิดติดกับดักความคิดที่ว่า การ ประกาศเป็นวาระแห่งชาติจะทำาให้รัฐบาลและ คนในชาติร่วมกันแก้ไขป้องกัน

แต่ในที่สุด ประชาชนก็ได้ประจักษ์ชัด แล้วว่า ปัญหา อบถ.ยังคงดำารงอยู่และทวีความ รุนแรงมากขึ้น ดังคำาพูดของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ว่า รัฐบาลในทุกยุค ทุกสมัยที่ผ่านมาที่บอกว่าจะแก้..จะแก้ปัญหา อุบัติเหตุทางถนนหรือการจราจรที่ติดขัด ก็ไม่ เห็นจะทำาได้จริงเสียที

เราไม่สามารถมองปัญหา อบถ.แบบแยก ส่วน หรือเฉพาะส่วนเช่น มิติวิศวกรรมจราจ­ร ตัว บทกฎหมาย หรือการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียง ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ควรที่จะทำาความ เข้าใจปรากฏกา­รณ์ อบถ.ผ่านมุมมองทางสังคม วัฒนธรรมไทยซึ่งถูกหลงลืมไปจากผู้เกี่ยวข้อง และวงการวิชาการในสังคมไทยด้วยหรือไม่ หาก เราเริ่มต้นด้วยการตั้งคำาถาม อาทิ

ทำาไมผู้ขับขี่จึงดื่มสุราแล้วขับรถ มีอะไร อยู่เบื้องหลังการดื่มสุราแล้วมาขับรถ? คำาตอบที่ ได้จะนำาไปสู่การแก้ไขที่ดีกว่า การยุติความรู้เพียง แค่ดื่มสุราแล้วขับรถก่อให้เกิดอุบัติเหตุต้องจับแต่ เพียงเท่านั้น

เมื่อค้นหาข้อมูลเชิงสาเหตุที่ตำารวจ จราจรทั้งประเทศทำา­การเก็บรวบรวมข้อมูลตาม ระบบสืบสวน อบถ. ในระบบ www.rstpolice. com ตามการสนับสนุนการพัฒนาระบบงาน สืบสวน อบถ.ในส่วนงานตำารว­จของ สำานักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แล้วนั้น พบว่า สาเหตุของ อบถ.บนทางหลวง ทั่วประเทศนั้น มีสาเหตุมาจากการขับรถเร็ว (เกินกำาหนด) เป็นสาเหตุสำาคัญ มีสาเหตุร่วม อื่น ๆ อีกที่สำาคัญคือกลุ่มพฤติกรรมการขับขี่ที่ไร้ วินัย เช่น ไม่ตรวจดูอย่างรอบด้านก่อนเปลี่ยน เลน ขับรถในระยะป­ระชิดคันหน้า เลี้ยวรถหรือ เปลี่ยนเลนกะทันหัน และ ง่วง/หลับใน เป็นต้น น่าแปลกที่สาเหตุเรื่องดื่มสุราแล้วขับรถ ไม่ ปรากฏว่าติดอันดับสาเหตุหลักของ อบถ.ในฐาน ข้อมูลระบบนี้ของตำารวจ

ทำาไมง่วงแล้วขับจึงก่อให้เกิดอันตราย และสร้างความรุนแรงของการ­บาดเจ็บและสูญ เสียแทบทุกราย กลับกลายเป็นข้อมูลที่กระแส สังคมให้ความสนใจกันน้อยมาก หรือเกือบจะไม่ สนใจเลย

มีอะไรอยู่เบื้องหลัง.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.