สานฝันสร้างอะคาเดมี่ลูกหนัง โปรเจคท์ยักษ์ของสมาคมบอ­ลไทย

Daily News Thailand - - กีฬา -

การสร้างทีมชาติไทย ให้แข็งแกร่งคงไม่มีทางสำาเร็จ หากจะ มาทำากันเมื่อนักเตะเติบใหญ่แล้ว

สิ่งสำ�คญัคือต้องว�งร�กฐ�น ซึ่งก�รเจียระไนเพชรเ­ม็ดง�ม ถ้� จะแบ่งหลัก ๆ น่�จะมี 2 ท�ง คือในส่วนของสโมสร ที่จะสร้�งเด็กของ ตัวเองขึ้นม� และอีกส่วนคือ ขององค์กรหลักของช�ติ คือสม�คมกีฬ� ฟตุบอลแห่งประเทศไทย­ฯ ที่จะปั้นนักเตะ

ถึงเวล�นี้ ในประเทศไท­ย ยังไม่มีศูนย์สร้�งนักเตะเย�วชนที่ ชัดเจนของสม�คมกีฬ�ฟตุบอลฯ จะมีก็แค่ที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งช�ติ หนองจอก ที่ยังไม่เต็มรูปแบบนัก

ดังนั้นห�กจะว�งร�กฐ�นฟุตบอลทีมช�ตไทิย ให้แข็งแกร่งใน ระยะย�ว ไม่ใช่แค่ประเดี๋ยวประด๋�ว จึงจำ�เป็นต้องพย�ย�มห�อะค�เด มี่ หรือศูนย์ฝึกลูกหนังของเด็ก เพื่อหว่�นเมล็ดพันธ์ุลูกหนัง บ่มเพ�ะ ต้นกล้�ให้เติบโตจนแข็งแกร่ง

สม�คมกีฬ�ฟตุบอลแห่งประเทศไทย­ฯ กำ�ลงัว�ดโครงก�รนี้อยู่ เช่นกัน โดยพย�ย�มศึกษ�ห�ขอ้มูลเพื่อดำ�เนินก�รให้เกิดเป็นจริง

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธ์ุม่วง น�ยกสม�คมกีฬ�ฟตุบอลฯ กล่�ว ว่� นี่เป็นคว�มตั้งใจของตนเอ­ง และของสม�คม ที่จะตั้งศูนย์ฝึกเย�วชน ขึ้นม� ถือเป็นก�รสร้�งร�กหญ้�ลกูหนังไทย กล่�ว น�ยกลูกหนัง

สำ�หรับตอนนี้ มีบริษัท 3 เจ้�ที่ เชี่ยวช�ญ ได้เสนอตัวเข้�ม�ยังสม�คม กีฬ�ฟตุบอลฯ เพื่อร่วมมือในก�รจัดตั้งอะ ค�เดมี่ลูกหนังในไทย คือ บริษัท เอ็คโค โน่ เป็นบริษัทที่อยู่ในเมืองบ�ร์เซโลน� และดูแลอะค�เดมี่ของ “เปแอสเช” ป�รสี แซงต์ แชร์กแมงต์ ทีมดังลีกเอิง, บริษัท โซน่� เป็นโรงเรียนสอนฟุตบอล ของ “ร�ชนัชุดข�ว” รีล ม�ดริด ปัจจุบันดูแล ศูนย์ฝึกของกว่�งโจว เอเวอร์แกรนด์ ยักษ์ใหญ่ ในไชนีสซูเปอร์ลีก ซึ่งนี่เป็นศูนย์ฝึกฟุตบอลที่ ใหญ่ที่สุดในโลก อีกบริษัทหนึ่งก็คือแอสไพร์ ที่ ดูแลของประเท­ศก�ต�รอ์ยู่

ส่วนของสถ�นที่ก่อสร้�ง มีเอกชนเสนอ ให้ใช้พื้นที่ ซึ่ง พล.ต.อ.สมยศ ได้ไปดูที่ท�งม� แล้วหล�ยแห่ง ทั้งที่ตำ�บลหนองข้�งคอก อำ�เภอ คือ ที่ดินย่�นโบนันซ่� เนื้อที่ 47 ไร่, ที่ดินบ้�น เก�ะแก้ว หมู่ 14 ตำ�บลหมูสี อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม� (คลองเสือ) เนื้อที่ 100 ไร่เศษ กับที่ดินบ้�นท่�มะปร�งค์ ตำ�บลหมูสี อำ�เภอป�กช่อง จังหวัดนครร�ชสีม� เนื้อที่ 200 ไร่เศษ ห่�งจ�กด่�นท�งขึ้นเข�ใหญ่ประม�ณ 2 กิโลเมตร

อย่�งไรก็ต�ม เรื่องเงินคือปัจจัยสำ�คญัที่ จะผลักดันให้ฝันนี้เป็นจริงหรือไม่ โดยประมุขลูกหนังกล่�วว่� งบประม�ณ ก�รก่อสร้�ง คงต้องรอให้ บริษัท ที่เสนอตัวจัดตั้ง ได้เสนอเข้�ม� โดยส่วน นี้ เป็นหน้�ทขี่องสม�คมกีฬ�ฟตุบอลฯ ต้องจัดก�รเองล้วน ๆ ดูแล้วเหมือนเป็นโปรเจคท์ยักษ์ ที่คงไม่ง่�ยจะทำ�ให้เกิดขึ้นจริง ได้ และคงต้องเบ่งพลังกันอีกไม่น้อย

พล.ต.อ.สมยศ กล่�ว ที่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ง่�ย ๆ ด้วยปัจจัยคือ นับเป็นโปรเจคท์ใหญ่ จำ�นวนม�กโข แต่หากผลักดันให้เกิดขึ้นจริง ๆ มีการบริหารที่มีคุณภาพ อะ คาเดมี่ลูกหนังไทย จะเป็นฟันเฟืองสำาคัญ ในการขับเคลื่อนฟุตบอล ไทยให้แข็งแกร่ง อย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต....

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.