สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค (มิตรภาพ) จำากัด บริหารจัดการตามปรัชญาของเศรษ­ฐกิจพอเพียง

Daily News Thailand - - เกษตร -

ประมาณป 28 ตันต่อวันั ่ ั มีเงินหมุนเวียนอยู่ี ิ ี ่ ประมาณ 28 ล้านบาท เมื่อปี 2556 ที่ผ่าน มาได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่ง ชาติ ปี 2559 ได้รับโล่รางวัลเป็นสหกรณ์ที่ น้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษ­ฐกิจพอเพียง มาประยุกค์ใช้ จนประสบควา­มสำาเร็จใน การบริหารจัดการกิจการของสหก­รณ์ได้เป็น อย่างดี

ปรัชญาของเศรษ­ฐกิจพอเพียง เป็น แนวพระราชด­ำาริในพระบาทสม­เด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทาน ให้กับปวงชนชาวไ­ทย เป็นแนวคิดที่ตั้งอยู่บน รากฐานของวัฒนธรรมไทย เป็นแนวทางการ พัฒนาที่ตั้งบนพื้นฐานของทาง­สายกลาง และ ความไม่ประมาท คำานึงถึงความพอประ­มาณ...

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.