กับดักประเทศไทย

Daily News Thailand - - การเมือง -

ในรายการศา­สตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่ง

ยืนออกอากาศท­างโทรทัศน์รวมการเฉพา­ะกิจเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.59 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความ สงบแห่งชาติ (คสช.) ได้น�าเสนอหลักคิดการพัฒนาตนเองสู่การ เป็นคนมีหลักการและเหตุผล ใช้สติปัญญาคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญ รู้จักแยกแยะ จัดกระบวนการ­คิดของตนเองเ­ป็นกลุ่มความคิด ต่าง ๆ เช่น สิ่งนี้ทา�แล้วเกิดประโยชน์เพื่อใคร ตนเองหรือผู้อื่น เราจะมี ส่วนร่วมอย่างไร พยายามฟังเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตนบ้างจะได้รู้ ความเป็นมาเป็นไปของสถาน­การณ์รอบตัวที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ รอบด้าน

นายกรัฐมนตรีขอให้ช่วยกันคิดพิจารณาว่าประเทศ

ไทยติดกับดักใดบ้างและด้วยเหตุผลใดอาทิ ความเคยชินการไม่เคารพ กฎหมาย ไม่อยู่ในระเบียบสังคม เช่นขับรถสวนเลน ข้ามถนนใต้สะพาน ลอย จอดซื้อของในที่ห้าม นา�ไปสู่ปัญหาจราจร การทา�ผ ดิโดยเลือกจะ ท า�เพื่อแลกกับประโยชน์ส่วนตนและควา­มสะดวก ยอมจ่ายเงินให้เจ้า หน้าที่ที่ฉ้อฉล แล้วกลับมาพูดให้ร้ายระบบให้ร้ายประเทศ ปัญหาถัดมา คือพื้นฐานความรู้ การเรียนรู้ไม่เท่าเทียมกัน ด้วยการขาดโอ­กาสหรือเคย มีโอกาสแต่ไม่ใส่ใจ ทั้ง ๆ ที่ความรู้มีอยู่รอบตัว สามารถเลือกเสพข้อมูล ราชการที่เป็นกลางที่ท า�ให้เกิดปัญญาได้ นอกจากนี้ยังมีปัญหาสมาธิไม่ เท่ากัน ถ้าไม่ใช่เรื่องของตนก็ไม่สนใจ ไม่รับฟังจึงไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร

พล.อ.ประยุทธ์ขยายความส่วนนี้ว่าสิ่งใดเป็นเรื่อง

ส่วนตัว หรือส่วนรวม ประชาธิปไตยที่ถูกต้องคืออะไร หากไม่รู้ให้ ลึกซึ้งถ่องแท้จะติดกับดักประชาธิปไตย ถกเถียงกันไม่สิ้นสุด วน เวียนและเข้าใจแต่เพียงว่าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งเป็นหลัก มีอีกหลายอย่างที่ประกอบกันเป็นรัฐบาลแล้วควรจะเรียกร้อง ทวง สัญญาจากการห­าเสียง โดยไม่ยอมสร้างความเข้มแข็งให้กับตนเอง ชุมชนและสังคม ซึ่งจะเป็นช่องทางให้นักธุรกิจการเมืองเข้ามาลงทุน อาจเข้ามาได้จากการเลือกตั้งแล้วกอบโกยก�าไรในอ �านาจหน้าที่

การนา�เสนอหลักคิดดังกล่าวนี้ เป็นการนา�เอาสิ่ง

ที่พบเห็นทั่วไปคุ้นเคยและมอง­ข้าม จนขยายตัวเป็นปัญหาเรื้อรัง แก้ไขยากมาสื่อสารกับสังคม ทั้งนี้ หากไม่เริ่มต้นหาทางจัดการ นับ วันก็จะพอกพูนเกิดผลเสียยิ่งขึ้น แต่ล �าพังบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็คง แก้ไขไม่ส�าเร็จ รัฐบาลจึงควรตั้งหลักชักชวนตัวแทนภาคส่วนต่างๆ มาสัมมนาหารือ หาทางออกร่วมกันและก�าหนดเป็นมาตรการ โดย สิ่งที่ควรท�าให้เกิดขึ้นให้ได้ในเบื้องต้น คือท�าให้กฎหมายมีความ ศักดิ์สิทธิ์ที่คนต้องเคารพ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผลไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ ไม่เลือกว่าเป็นใคร.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.