แนะสร้างซับแบรนด์แตกยอดธุรกิจ

Daily News Thailand - - เศรษฐกิจ -

“วีรศักด์ิ บุญสิทธ์ิ” รองผู้อำานวยการฝ่ายติดตามและ ประเมินผล สำานักงานวิสาหกิจขนาดกลางแ­ละขนาดย่อม(สสว.)

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.