หมอสุรเดชดันก.ม.เยียวยาผู้ประกันตน

Daily News Thailand - - การเมือง -

“บิ๊กตู่”

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. นายมนัส โกศล ประธานเครือข่ายประกันสังคมคนท�างาน (คปค.) กล่าวว่า ข้อเรียกร้องหนึ่งที่ คปค. ได้ยื่นต่อนพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ สา�นักงานประกันสังคม กระทรวงแรง­งาน คือ การเร่งผลักดันมาตรา63 พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 มาตรา 63(7) ค่าใช้ จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกัน ตนที่ได้รับความเสียหายจากการ­รับบริการ ทางการแพทย์ อิงตามหลักเกณฑ์การเยียวยา ความเสียหายที่เกิดจากการรับบริการทางการ แพทย์ มาตรา 41 พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ พ.ศ.2545 คือจ่ายให้ผู้ที่ได้รับความ เสียหายในอัตราเบื้องต้น 240,000 บาท แต่ ไม่เกิน 400,000 บาท ซึ่งก็ได้รับคา�ตอบว่าอยู่ ระหว่างการพิจารณาในชั้นกฤษฎีกา ถ้าผ่าน แล้วก็สามารถประก­าศใช้ได้เลย ทั้งนี้ ผู้ป่วย บัตรทอง 47 ล้านคนใช้งบประมาณเรื่องเยียว ยาเพียง 1,000 กว่าล้านบาท ส่วนประกัน สังคมมีผู้ประกันตนประมาณ 12 ล้านคนเท่า นั้น เชื่อว่างบประมาณไ­ม่มากไปกว่าบัตรทอง

นายมนัส กล่าวต่อว่า สา�หรับประเด็น ที่มีการระบุไว้ในกฎหมายกร­ณีที่เมื่อส �านัก งานประกันสังคมได้จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้อง “มีธง” พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ต้นให้แก่ผู้ประกันตนไปแล้วให้ส �านักงาน ประกันสังคมมีสิทธิไล่เบี้ยแก่ผู้กระท �าผิด ได้นั้น ขณะนี้ยังไม่มีการออกประก­าศแนบ ท้ายมารองรับแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ใน เรื่องของการเยียวยานี้ตนไม่ทราบว่าจะแล้ว เสร็จเมื่อไหร่

ด้านนพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการ ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรง­งาน กล่าวว่า เรื่องการเยียวยาผลกระท­บจาก การบริการทางการแ­พทย์นั้น ยังมีประเด็นที่ ต้องเสนอต่อคณะกรรมกา­รกฤษฎีกาตีความ เนื่องจากในกฎห­มายระบุให้ทาง สปส.ไล่เบี้ย ผู้กระท า�ผิดได้ ซึ่งจริง ๆ ไม่ใช่เจตนารมณ์ที่ ต้องการ.

“กฎหมำย อัปยศ”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.