ลูกของพ่อ...

Daily News Thailand - - การเมือง - “เขื่อนขันธ์”

วัน เวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน เหลือเวลาอีกไม่กี่วัน ปี 2559 กำ�ลังจะผ่ำนไป ซึ่งถือเป็นห้วงประวัติศาสตร์ของคนไทย เป็นปี แห่งกำรเปลี่ยนแปลง วันนี้เลยอยากเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ ปีใหม่ที่จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “นำยอนุสรณ์ แก้วกังวำน” ผู้ว่ำรำช กำรจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย “นำยเนวิน ชิดชอบ” ประธำนสโมส­ร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดกิจกรรม “ลูกของพ่อ สำ�นึก ในพระมหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้” ซึ่งทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วม กับสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 31 ธันวำคม 2559-1 มกรำคม 2560 ณ สนำมไอ-โมบำย สเตเดี้ยม

เพื่อให้ประชาชน ได้ร่วมน้อมรำ�ลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณ และเทิดพระเกียรติ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลย เดช และร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ วชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำ­งกูร

โดยกิจกรรม ในวันที่ 31 ธันวำคม 2559 เวลำ 18.10 น. จะ มีการจัดแสดงสื่อผสมเทิดพระเกียรติชุด “ลูกของพ่อ ส ำ�นึกในพระ มหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้” ซึ่งจะจัดแสดงในรูปแบบของสื่อ ผสม 4 มิติ ประกอบกำรบ­รรเลงบทเพล­งพระรำชนิพนธ์ โดยวง ดุริยำงค์สำกล หรือ วงออเคสตร้ำ กรมศิลปำกร โดยมี อำจำรย์สถำพร นิยมทอง เป็นผู้อำ�นวยเพลง มีการร่วมขับร้องบทเพลงแล­ะบทกวี โดย ศิลปินแห่งชำติ

นอกจากนี้ ยังมีกำรแสดงภำพ­พระรำชกรณียกิจ และ พระ มหำกรุณำธิคุณอย่ำงหำที่สุดมิได้ของพระมหำก­ษัตริย์ทั้งสองพระองค์ รวมถึงการแสดงภา­พกราฟิก โดยจะมีกำรเปลี่ยนสีอำคำรไอ-โมบำย สเตเดี้ยม จากสีนา้�เงินเป็นสีขาว เพื่อใช้เป็นฉากสา�หรับแสดงภาพ

พร้อมกันนี้ ยังมีการฉายภาพย­นตร์เรื่อง “ลูกของพ่อ” ภาพ ยนตร์ที่สร้างขึ้น เพื่อให้พสกนิกรชำวบุรีรัมย์ได้น้อมร�ำลึกถึงพระ มหำกรุณำธิคุณที่พระองค์ ทรงมีต่อประชาชนชา­วบุรีรัมย์ กำรสวดมนต์ ข้ำมปี จุดเทียนชัยถวำยพระพร กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณตน และ ร่วม กันขับร้องบทเพลงสร­รเสริญพระบำรมี

ส่วนในวันที่ 1 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. จะมีกำร ทำ�บุญตักบำตรเนื่องในโอกำสวันขึ้นปีใหม่ บรรพชาอุปสมบทพระ สงฆ์จ า�นวน 1,010 รูป และกำรบริจำคโลหิต บริเวณลำนหน้ำสนำม ไอ-โมบำย สเตเดี้ยม

ในระหว่างการแถลงข่าว ได้มีกำรแสดงบรร­เลงขลุ่ย เพลงพระ รำชนิพนธ์ควำมฝันอันสูงสุด โดย อำจำรย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่ง ชำติ ประจา�ปี2559 และกำรขับร้องเพลงตำมร­อยพระรำชำ โดยศิลปิน โก้ มิสเตอร์แซกแมน, ฟลุก ไอนา้� ร่วมกับ คณะประสำนเ­สียงเยำวชน บุรีรัมย์

นำยอนุสรณ์ ในฐานะ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวระหว่าง แถลงข่าว ขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่ำ เข้ำร่วมกิจกรรมเทิดพระ เกียรติลูกของพ่อ สา�นึกในพระมหาก­รุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อ เป็นกำรแสดงออ­กถึงควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์ ซึ่ง คาดว่าการจัดงานครั้งนี้ จะมีพสกนิกรเข้ำร่วมงำนมำกกว่ำ100,000 คน

ขณะที่ “นำยเนวิน” กล่าวว่า กิจกรรมลูกของพ่อที่เรำจะจัด ขึ้นในวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นงำนที่ชำวบุรีรัมย์จะได้ถือโอกำสเป็นวันส�ำคัญวันหนึ่งในชีวิต เพรำะจะเป็นโอกำสที่จะได้เริ่มต้นชีวิตในศักรำชใหม่ในแผ่นดินใหม่ ตั้งใจว่ำงำนนี้จะต้องเป็นงำนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศำสตร์เมือง บุรีรัมย์ และจะเป็นงำนที่ดีที่สุดในชีวิต

โดยในงาน จะได้พบกับกิจกรรมต่ำง ๆ ที่นอกจำกงำน 4 ดี และออเคสตร้าแล้ว เรำยังมีภำพยนตร์เทิดพระเกียรติเรื่อง “ลูกของ พ่อ” ควำมยำว 30 นำที ได้คุณสุรัสวดี เชื้อชาติ ผู้กา�กบัมือรางวัล ซึ่ง เคยก�ากับภาพยนตร์ เรื่องขุนรองปลัดชู ให้เกียรติเป็นผู้ก�ากับภาพ ยนตร์เรื่องนี้ โดยจะฉำยลง­บนจอที่ใหญ่ที่สุด คือ อาคารไอ-โมบาย สเตเดี้ยม ซึ่งเป็นงำนที่ยิ่งใหญ่ครั้งประวัติศำสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์

เขียนถึงจังหวัดบุรีรัมย์ คงต้องขอแสดงคว­ามเสียใจกับ นำย เนวิน ในฐานะ พี่ชำยที่ผมเคำรพรักคนหนึ่ง เพิ่งสูญเสียคุณแม่ละออง ชิดชอบ ด้วยวัย 87 ปี กำ�หนดกำรสวดพ­ระอภิธรรมศพ ระหว่างวัน ที่ 23-30 ธันวาคม และพระรำชท­ำนเพลิงศพในวันที่ 31 ธันวำคมนี้ ที่ลานพิธีบ้านชิดชอบ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

งานนี้ทางเจ้าภาพ ไม่ประสงค์จะรับซองเงินทำ�บุญ ไว้ใช้ในการ ประกอบพิธี แต่จะรวบรวมบริจำคให้กับโรงพยำบำล­บุรีรัมย์ เพื่อนา� ไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั้งหมดต่อไป.

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.