เสียเวลาเปล่า???

Daily News Thailand - - บทความ-การ์ตูน ู -

ยังไม่ทันสิ้นปีก็มีเรื่องให้เก็บมาวิพากษ์ วิจารณ์กันอีก ไม่รู้เหมือนกัน อะไรดลใจให้ นำย จิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ออกมาปูดข้อมูลการทุจริตของุ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐผ่านสื่อ แทนที่จะรายงานให้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นายก รัฐมนตรีทราบโดยตรง

นำยจิรชัย บอกว่า ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สปน. ได้ รับเรื่องเงินขาดบัญชีและเจ้าหน้าที่ ของรัฐทุจริต ซึ่งตรวจพบโดย­หน่วย งานเอง หรือโดยสานักงานการ� ตรวจเงินแผ่นดิน จา�นวน151 เรื่อง ่ วำระแห่งชำติว ว ไ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.