(1)

Daily News Thailand - - การศึกษา -

“มนุษย์กับคอมพิวเตอร์จะหลอมกลาย­เป็นหนึ่งเดียวกันแบบ ในหนังน่ะเหรอ อย่ามาอำาฉันน่ะ มารศรี ฉันว่ายังไงปัญญาประดิษฐ์ หรือความฉลาดเ­ทียมของเธอก็ยังสู้มนุษย์ไม่ได้วันยังค่ำา แต่ฉันก็อยาก รู้เหมือนกันนะว่าจะออกมาใน­รูปไหน แบบคนเหล็กหรืออะไร”

“เธอไม่เชื่อใช่ไหม จำาได้ไหมว่าหลังสงครามโลก­ครั้งที่สอง สหรัฐสร้างคอมพิวเตอร์ล้ำายุคเครื่องหนึ่งชื่อ ENIAC (ย่อจาก Electronic Numerical Integrator And Computer) มีขนาดมหึมา กิน พื้นที่ 1,800 ตารางฟีต น้ำาหนักเกือบ 30 ตัน กินไฟ 150 กิโลวัตต์ ถ้า บอกคนยุคนั้นว่าอีก 50 ปีต่อมาคอมพิวเตอร์ตัวเดียวกันนี้จะสามารถ บรรจุใส่ชิพขนาด 7x5 มิลลิเมตร แถมยังเร็วกว่าอีก ก็คงไม่ค่อยมี ใครเชื่อ แต่ Gordon Moore ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Intel ได้ตั้งข้อสังเกต ไว้นานแล้วว่าจำานวนทรา­นซิสเตอร์ที่บรรจุในแต่ละตารางนิ้วจะเพิ่มขึ้น สองเท่าทุกสองปี และก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่า ทุกวันนี้ขนาดของชิพ เล็กลงเรื่อย ๆ พลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ราคาถูกขึ้นเรื่อย ๆ จนดูเหมือนว่า Moore’s Law จะถึงทางตันแล้ว นำาไปสู่ quantum computing ซึ่ง จะสามารถข้ามข้อจำากัดทางกายภาพ­ของชิพธรรมดาได้” “คงจะปลอดภัยกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาหละสิ” “เอ๊ะ เก่งมาก เธอรู้จักด้วยเหรอ ใช่แล้ว quantum computing จะทำาให้สามารถใส่รหัสที่ไม่มีใครถอดสำาเ­ร็จ เพราะอิงหลัก quantumthe­ory ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในระดับอะตอม ซึ่งมีพฤติกรรม ประหลาดหลา­ยอย่าง เช่น entangleme­nt หรือการที่อนุภาคเกี่ยวโยง กันไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลกันแค่ไหน ว่าแต่ว่าเธอรู้ได้อย่างไรว่า quantum computing จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับการใช้คอมพิวเตอร์”

“เอ่อ เปล่าหรอก ฉันได้ยินว่าเป็นคอนด้อมคอมพิวติ้ง นึกว่ามันน่าจะปลอดภัยง่ะ”

“quantum ออกเสียงว่า คว้อนถั่ม จ้ะ ต่างจาก condom ออกเสียงว่า ค้อนดั่ม”

“รู้แล้วจ้ะ แล้วเธอก็กำาลังพยายามบอก­ฉันว่าคอมพิวเตอร์มัน ก้าวหน้าเยอะมากจน­จะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนคน แบบหุ่นยนต์ใน เรื่อง Westworld แล้วใช่มั้ย”

“ในความเป็นจริงคงยัง คอมพิวเตอร์สมัยนี้ทรงพลังมาก สามารถเอาช­นะแชมเปี้ยนโลกหมากรุกได้ และแม้แต่หมากล้อมหรือ go ซึ่งยากกว่าหมากรุกหลายขุม และเคยคิดกันว่าอีกนานกว่า คอมพิวเตอร์จะเอาชนะแช­มป์หมากล้อมได้ แต่ปรากฏว่าการเตรียม คอมพิวเตอร์สำาหรับสู้กับแชมป์สองเกมนั้นมีวิธีที่ต่างกัน คือหมากรุก สามารถอาศัย brute force คือใช้กำาลังหักดิบ คำานวณว่าตาข้างหน้าจะ ออกมาอย่างไรได้บ้าง ซึ่งแม้จะมีเป็นล้าน ๆ ทางเลือกแต่คอมพิวเตอร์ เสียอย่าง จำาได้สบายมาก ส่วนการฝึกเล่นหมากล้อมอาศัย neural networks ทดสอบความน่าจะเป็นของแต่ละตาโดยเล่นกับตัวเองและ เรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ว่าเดินหมากแบบไห­นจึงจะนำาไปสู่ชัยชนะ”.

บ๊อบ

ก็เลย ซึ่ง

บุญหด

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.