‘ปีระกา’จุดเปลี่ยนส า�คัญ‘เรือแป๊ะ’!!

Daily News Thailand - - การเมือง -

นับถอยหลังอีกไม่กี่อึดใจ “ปีลิง” ก�ำลังจะ โบกมือลำผ่ำนพ้นไป “ปีไก่” เตรียมก้ำวเข้ำมำ แทนที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี และ หัวหน้ำ คณะรักษำควำมสงบ­แห่งชำติ (คสช.) เพื่อนำ�พำ “รัฐนำวำ” ล่องไปให้ถึงฝั่งฝันตำม แผนโรดแม็พ คสช.!! ไพ่ฟันธงเลยว่ำตลอดปีระกำ 2560 คนไทยทั้ง ประเทศ จะได้เห็นฉำกแอ๊คชั่น 19 อรหันต์เร่ง เครื่องติดเทอร์โบ

เดินหน้ำปฏิรูปประเทศ-แก้สำรพัดปัญหำ ครั้งมโหฬำร

คู่ขนำนกับกำรใช้อ�ำนำจพิเศษมำตรำ 44 ทะลวงท่อ วำงรำกฐำน สังคมไทยแบบใ­หม่ ครอบ คลุมทั้งด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

เมื่อเหลียวมองอีกมุมหนึ่งก็ต้องหนักใจ แทน ท่ำนผู้นำ�ทต้ี่องรับศึกยืดเยื้อข้ำมปี กับกำรก่อ หวอดต่อต้ำน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฉบับใหม่

“นักรบไซเบอร์”

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.