Daily News Thailand - - การเมือง -

ในบรรดาพลังงานฮวงจุ้ยทั้ง 5 ธาตุนั้น ธาตุไฟเป็น พลังงานที่คึกคัก กระฉับกระเฉง และเป็นตัวแทนแห่ง ความสุข ความจริงใจ ความอบอุ่น ดีงาม ส่วนข้อเสียก็คือ ไฟมีสภาพที่ไม่นิ่ง“อ.มำศ เคหำสน์ธรรม

“ปีระกำ-ปีไก่” ในทำงโหรำศ­ำสตร์ก็ได้มีกำร “วิเครำะห์ดวง” และวันนี้ลองมำดู ’ดวงเศรษฐกิจ ในปี 2560“ ธุรกิจพลังงำนทุกชนิด, ธุรกิจแสงสี-ธุรกิจบันเทิง, อุปกรณ์ไฮเทคโนโลยี ตลำดหุ้นและตลำดกำ­รเงิน “ธุรกิจธำตุนำ้�” ธุรกิจด้ำนกำรขนส่ง, ธุรกิจเกี่ยวกับกำรเดินทำง, ธุรกิจกำรบิน, ธุรกิจจำ�หน่ำยน้ำ�, ธุรกิจ โรงแรม รีสอร์ท สปำ, ธุรกิจสื่อสำร, ธุรกิจนำ�เข้ำ-ส่งออกสินค้ำ “ธุรกิจธำตุดิน” ธุรกิจ

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.