ตรวจสอบอำา­นาจรัฐ

Daily News Thailand - - ต่อข่าวหน้า 1 -

พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน หน้าที่แทน ประธานผู้ตรวจ การแผ่นดิน เปิดการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากลไกเพื่อคุ้มครองประชา­ชนในประชาค­ม อาเซียน” ว่า การจัดสัมมนาครั้งนี้ อยู่ภายใต้โครงการ “บูรณาการการต­รวจสอบการใ­ช้อำานาจ รัฐเพื่อให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองประชา­ชนในประชาค­มอาเซียน” ซึ่งพบว่าปัญหาที่ ควรตระหนักมากที่สุด คือปัญหาด้านแรงงาน เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญ ที่มีการ เคลื่อนย้ายตลาดแรงง­านระหว่างประเทศกันมากขึ้น ด้วยความแตกต่างทั้งเรื่องภาษาและ วัฒนธรรม ย่อมประสบปัญหาในการปร­ะกอบอาชีพ และปัญหาการดำาร­งชีวิตในประเทศที่ ไปอยู่อาศัย รวมทั้งประสบปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการเข้าไปขอรับความช่วย เหลือจากหน่วยงานรัฐ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และแนวทาง การเยียวยาการไม่ได้รับความเป็นธรรม แนวทางการด­ำาเนินการกับปัญหาค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งปัญหาแรงงานไ­ทย

Newspapers in Thai

Newspapers from Thailand

© PressReader. All rights reserved.